คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครั้งที่ 4 (4th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care) : (พฤหัสบดี) 11 - (พฤหัสบดี) 1 กุมภาพันธ์:
2
# กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครั้งที่ 5 (5th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care) : (พฤหัสบดี) 17 - (ศุกร์) 18 มีนาคม:
งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

อ่านต่อ..
Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

อ่านต่อ..
DM 2017

DM 2017

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017

Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017

อ่านต่อ..
ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2560

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2560

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้ทุนวิจัยแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Monsel’s solution กับการห้ามเลือด

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ก่อนการทำหัตถการ

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..