คณะกรรมการบริหาร (วาระปี พ.ศ.2561-2564)

ภญ.คุณหญิงทิพากร สิตปรีชา
กรรมการที่ปรึกษา
ภญ.ธิดา นิงสานนท์
กรรมการที่ปรึกษา
ภญ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์
กรรมการที่ปรึกษา
ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
กรรมการที่ปรึกษา
ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
นายกสมาคม
ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์
อุปนายก
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
อุปนายก
ภก.คมสัน โสตางกูร
อุปนายก
ภญ.ปรานี ภิญโญวัฒยากร
เลขาธิการ
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
รองเลขาธิการ
ภญ.จันทรกานต์ เทียนเงิน
เหรัญญิก
ภก.ประดิษฐ์ งามศิริผล
ปฏิคม
ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล
นายทะเบียน
ภก.จตุพร ทองอิ่ม
ประชาสัมพันธ์
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร
กรรมการ
ภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
กรรมการ
ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ
กรรมการ
ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
กรรมการ
ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
กรรมการ
ภญ.มุยะรี องค์เจริญ
กรรมการ
ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
กรรมการ
ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
กรรมการ
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต
กรรมการ
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
กรรมการ
ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ
กรรมการ
ภญ.สุวรรณี ฟูรังษีโรจน์
กรรมการ
error: Content is protected !!