คณะกรรมการบริหาร

ภญ.คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา
กรรมการที่ปรึกษา
ภญ.ธิดา นิงสานนท์
กรรมการที่ปรึกษา
ภญ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์
กรรมการที่ปรึกษา
ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
กรรมการที่ปรึกษา
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
กรรมการที่ปรึกษา
ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์
กรรมการที่ปรึกษา
ภก.คมสัน โสตางกูร
นายกสมาคมฯ
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
อุปนายก
ภญ.วิชชุนี พิตรากูล
อุปนายก
ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
อุปนายก
ภญ.ปรานี ภิญโญวัฒยากร
กรรมการและเลขาธิการ
ภญ.จันทรกานต์ เทียนเงิน
กรรมการและเหรัญญิก
ภก.ประดิษฐ์ งามศิริผล
กรรมการและปฏิคม
ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล
กรรมการและนายทะเบียน
ภก.จตุพร ทองอิ่ม
กรรมการและประชาสัมพันธ์
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
กรรมการ
ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร
กรรมการ
ภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์
กรรมการ
ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ
กรรมการ
ภก.ธีรวิทย์ บำรุงศรี
กรรมการ
ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงค์
กรรมการ
ภญ.มุยะรี องค์เจริญ
กรรมการ
ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
กรรมการ
ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
กรรมการ
ภญ.พาขวัญ ปุณณุปูรต
กรรมการ
ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ
กรรมการ
ภญ.สุวรรณี ฟูรังษีโรจน์
กรรมการ
ภญ.อาภัสสา ตั้งกิจพานิช
กรรมการ
error: Content is protected !!