วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรวิชาชีพทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ชี้นำ และกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางสุขภาพ รวมถึงเป็นที่พึ่งของประชาชน

พันธกิจ

 1. ชี้นำ และพัฒนาทักษะ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 2. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 4. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 5. ประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ (จากตราสาร)

 1. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 3. เผยแพร่ความรู้ทางด้านยา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
 4. ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิก
 5. ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก
 7. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม ภายในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตราฐานของเภสัชกรโรงพยาบาล

error: Content is protected !!