นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “สมาคม”) กำหนดเงื่อนไขการสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่ท่านให้หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ thaihp.org และเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด ท่านยอมรับ อนุญาต และตกลงว่าเป็นสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ของสมาคม และสมาคมสามารถใช้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารข้างต้น เพื่อดำเนินการ จัดการ และช่วยเหลือ ตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งกับสมาคมตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งท่านได้นำส่งให้สมาคม
  2. สมาคมอาจเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ โดยสมาคมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึง การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ การเฝ้าระวัง และติดตามภัยคุกคาม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์
  3. หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ (hp@thaihp.org) เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เป็นการเฉพาะ
  4. สมาคมเคารพสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อสื่อสารของสมาชิก และไม่มีนโยบายเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข้างต้นให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น ดังนั้น thaihp.org จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อปฏิบัติตาม ดำเนินกระบวนการ และบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ thaihp.org เพื่อป้องกันสิทธิ์ของ thaihp.org หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่น
  5. กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจากสาเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  6. Thaihp.org ไม่มีการใช้ Google Analytics ดังนั้นเราจะไม่มีคุกกี้ (Cookies) ติดตามสถิติการเยี่ยมชมของท่าน แต่เราใช้ Koko Analytics ที่ไม่มีการระบุตัวตน ฉะนั้นจะไม่มีคำเตือนขอสิทธิ์เข้าถึงในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ thaihp.org
  7. ส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ thaihp.org ที่มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นั้น ๆ อาจมีคำนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไป ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าว
  8. สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากสมาคมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ thaihp.org ดังนั้น ท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่สมาคมจัดเก็บและใช้ข้อมูลอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์
  9. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ thaihp.org โดยเคร่งครัด และตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
  10. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ hp@thaihp.org หรือโทร 02-249-9333
error: Content is protected !!