หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรมโดยประมาณค่าลงทะเบียนโดยประมาณ
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรคติดต่อสมาคมสมาชิก 22,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 24,000 บาท
สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาติดต่อสมาคมสมาชิก 21,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 23,000 บาท
สาขาเภสัชกรครอบครัวติดต่อสมาคมติดต่อสมาคม
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดติดต่อสมาคมสมาชิก 20,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 22,000 บาท
สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพช่วงที่ 1 มกราคม – เมษายน
ช่วงที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ช่วงที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
สมาชิก 40,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 42,000 บาท
สาขาโรคไตช่วงที่ 1  พฤษภาคม – สิงหาคม
ช่วงที่ 2  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
สมาชิก 39,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 41,000 บาท

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปิดรับสมัคร

error: Content is protected !!