Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
ทักษะคลินิกพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานเภสัชกรครอบครัว
    update : 1 ก.ย. 2014
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 15 ตุลาคม 2557 และรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ธ.กรุงเทพ หรือธ.ไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 (รับจำนวนจำกัด 60 คน)
Read more..

การประชุมวิชาการ เรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับเภสัชกรครอบครัว
    update : 29 ก.ค. 2014

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 10 กันยายน 2557


Read more..

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด
    update : 18 ก.ค. 2014

    สำหรับการฝึกอบรม 12 สัปดาห์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ read more

ปิดรับลงทะเบียน (รับชำระเงินผ่าน bill payment ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557)

Read more..

ตำราเภสัชกรครอบครัว
    update : 15 ก.ค. 2014

ตำราเภสัชกรครอบครัว ราคาเล่มละ 1,300 บ. (รวมค่าส่ง)

รายละเอียด สารบัญ โปรด click ที่ read more

Read more..

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vo.22 No.1
ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชพาราควอท 1038 219 2/22
ทัศนคตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: กรณีเภสัชกรโรงพยาบาล 881 254 2/22
การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม 857 482 2/22
ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา 824 244 2/22
ผลของใบมะรุมต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 908 478 2/22
การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวันกับแบบทุกวัน ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริปโตคอคคอล 852 232 2/22
ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง 971 327 2/22
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1031 455 2/22
การติดตามและปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1001 486 2/22
การใช้ยาต้านจุลชีพในการักษาโรคติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 1022 585 2/22
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 12002 4371 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 9518 2199 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 7529 2488 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 7575 1520 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 7406 2353 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 6988 1853 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 7067 2426 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 4823 1334 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 7563 3887 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 4669 1943 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 4683 2042 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 4653 1767 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 3857 1230 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 3013 1231 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 2997 2052 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 14.08.57 )
ประกาศสธ1003.5/ว 201
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
ประกาศกระทรวงฯ ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ฯที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. 2555
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 (รอบที่ 3)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลีนิก ครั้งที่ 9/2557 โดยคณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
อย. แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
 

 

หนังสือประกอบการประชุมใหญ่ฯ ปี 2014 Advancing Pharmacy Practice towards Service Plan
ราคา 380.00 บาท

Advances In Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2014
ราคา 280.00 บาท

ทศวรรษใหม่ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

เภสัชกรโรงพยาบาล ในยุควิกฤติทางเศรษฐกิจ
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

คู่มือดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ (3rd edition)
ราคา 660.00 บาท

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

หนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ปี2013 (ความเฟื่องฟูของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
ราคา 330.00 บาท

คู่มือเภสัชกรครอบครัว
ราคา 460.00 บาท

ตำราเภสัชกรครอบครัว Textbook of Family Pharmacist
ราคา 1,300.00 บาท