Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy
    update : 24 ม.ค. 2015

Read more..

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vo.23 No.1-3
    update : 13 ม.ค. 2015

ลดราคาหนังสือ
    update : 12 ม.ค. 2015

Read more..

Essential Tools for Pharmaceutical Care
    update : 29 ธ.ค. 2014
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ

Read more..

SOFT: The 2nd SOFT Workshop อาการวิทยา
    update : 29 ธ.ค. 2014
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558


 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ
Read more..

3rd CoP DM Meeting: Connection to Patient Care
    update : 11 ธ.ค. 2014
ขออภัย!!  ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากเต็มจำนวนแล้ว


Read more..

APP2015
    update : 9 ธ.ค. 2014
เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ
Read more..

Abstract 2015
    update : 24 พ.ย. 2014

 

 เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 20 มีนาคม 2558


Read more..

ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 90 26 3/23
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก 106 67 3/23
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา 95 54 3/23
การประเมินการทำงานของไต 115 76 3/23
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี 98 40 3/23
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง 101 54 3/23
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 106 78 3/23
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา 96 31 2/23
กรณีศึกษา : Vancomycin induced Linear Immunoglobulin A Bullous Dermatosis (LABD) Vancomycin Case report 95 36 2/23
ประสิทธิพลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกเบาหวาน โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 111 41 2/23
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 12711 4614 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 10023 2303 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 8020 2675 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 8107 1586 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 10553 2443 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 7468 1943 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 10265 2513 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 5272 1394 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 8162 4073 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 5126 2059 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 5185 2194 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 7860 1908 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 4399 1364 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 3463 1346 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 3562 2256 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 14.08.57 )
ประกาศสธ1003.5/ว 201
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
ประกาศกระทรวงฯ ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ฯที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. 2555
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร”
ประชุมวิชาการ เรื่อง ชีวเภสัชภัณฑ์
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ รับสมัครเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
เรียกเก็บคืนยา COCOF TABLET
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
 

 

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

ตำราเภสัชกรครอบครัว Textbook of Family Pharmacist
ราคา 1,300.00 บาท