1
# Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders : (พุธ) 14 - (ศุกร์) 16 มกราคม:
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย "ความปลอดภัยของผู้ป่วยในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่"

อ่านต่อ..
คัดเลือกเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2559

คัดเลือกเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2559

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เพื่อคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2559

ส่งข้อมูลรายละเอียดไปที่ www.thaihp.org โทรศัพท์ 0-2249-9333 โทรสาร 0-2249-9331 Email: hp@thaihp.org

อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ..
ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2559

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2559

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้ทุนวิจัยแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.1

อ่านต่อ..