Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
Annual Meeting 2015
    update : 30 มี.ค. 2015
เปิดรับลงทะเบียนถึง 25 เมษายน 2558
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 
 
สมาคมฯ ของดการส่งจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดทางไปรษณีย์ ท่านที่ต้องการใช้จดหมายเพื่อยื่นขออนุมัติ สามารถ download โดย click ไปที่ read more 
 

 
Read more..

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2558
    update : 29 มี.ค. 2015
Read more..

TRPG Meeting
    update : 25 มี.ค. 2015

เปิดรับลงทะเบียนถึง 17 พฤษภาคม 2558 และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

สมาคมฯ ของดการสงจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดทางไปรษณีย์ ท่านที่ต้องการใช้จดหมายเพื่อยื่นขออนุมัติ กรุณา download โดยคลิกไปที่ read more

 


Read more..

ระบบยา 1/2558
    update : 19 ก.พ. 2015

       เปิดรับลงทะเบียนถึง 5 เมษายน 2558 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่รับได้ และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558

 สมาคมฯ ของดการจัดส่งจดหมายขออนุมัติถึงหน่วยงานทางไปรษณีย์ 

กรุณาดาวโหลดจม.ขออนุมัติผอ., กำหนดการ click ที่ read more 


Read more..

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy
    update : 14 ธ.ค. 2014

Read more..

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vo.23 No.1-3
    update : 1 ธ.ค. 2014

“Holistic School in Hospital” Network, Thailand. VDO 1
    update : 16 พ.ย. 2014

โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่เข้ารอบร้อยโครงการสุดท้ายของ UN ปีนี้
ท่านสามารถวิว/แชร์/ไลค์ เพื่อเทอดพระเกียรติและเพิ่มคะแนนตามกติกา UN

ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
152 1
135 1
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 303 79 3/23
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก 347 180 3/23
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา 325 118 3/23
การประเมินการทำงานของไต 404 248 3/23
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี 291 128 3/23
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง 295 153 3/23
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 349 202 3/23
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา 309 76 2/23
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 13031 4737 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 10252 2365 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 8227 2770 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 8311 1617 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 11673 2477 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 7672 1972 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 11456 2565 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 5469 1426 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 8441 4163 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 5338 2104 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 5405 2253 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 9022 1965 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 4637 1440 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 3670 1387 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 3813 2343 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ แก้ไข 15 มีค58
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 14.08.57 )
แผนที่สมาคมฯ
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “R2R Facilitator Advanced Course”
องค์การเภสัชกรรมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองในตำแหน่งต่างๆ
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร”
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
เรียกเก็บคืนยา COCOF TABLET
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
 

 

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

ตำราเภสัชกรครอบครัว Textbook of Family Pharmacist
ราคา 1,300.00 บาท