เภสัชกรดีเด่นและเภสัชกรเกียรติคุณ พ.ศ.2562

เภสัชกรดีเด่น

ภญ.อรพินทร์ ปราโมทย์

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์

ด้านการผลิตยา

ภญ.ธราณี สิริชยานุกูล

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

คำประกาศเกียรติคุณ

ภญ.ศุภธิดา วัฒนพรหม

ด้านดารบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ

เภสัชกรดีเด่นรุ่นเยาว์

ภญ.กัญปภัส แวดล้อม

ภก.รอนี กาเดร

error: Content is protected !!