เภสัชกรดีเด่นและเภสัชกรเกียรติคุณ พ.ศ.2559

เภสัชกรดีเด่น

ภญ.ยุพา วิภาสวัชรโยธิน

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภก.คมกฤช ศรีไสว

ด้านการผลิตยา

ภก.วิชาญ ปลิ้มชัยภูมิ

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ภญ.สมทรง ราชนิยม

ด้านการบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ

ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำ

ด้านการบริเภสัชกรรมปฐมภูมิ

ทีมงานเภสัชกรดีเด่น

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ทีมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลดีเด่น

เภสัชกรเกียรติคุณ

ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเวชภัณฑ์ในระบบราชการสาธณสุข และอุทิศตนสละเวลาในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

ผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศร่วมกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการจัดการให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้มากขึ้น ปรับระบบการกระจายวัคซีนทั่วประเทศ และประสานภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดและกระจายยาต้านจนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างกว้างขวาง

error: Content is protected !!