เภสัชกรดีเด่นและเภสัชกรเกียรติคุณ พ.ศ.2556

เภสัชกรดีเด่น

ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์

ด้านส่งเสริมงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ภญ.บุญญาพร ยิ่งเสรี

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภญ.มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์

ด้านการผลิตยา

ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ภญ.วนิชา ปิยะรัตนวัฒน์

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ภก.จตุพร ทองอิ่ม

ด้านการบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ

ภก.ฉัตรพิศุทธิ์ วิเศษสอน

ด้านการบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ

ภก.ดุรงคฤทธิ์ ตรีภาค

ด้านการบริบาลทางเภสัชสนเทศ

เภสัชกรดีเด่นรุ่นเยาว์

ภญ.วุฒิรัต ธรรมวุฒิ

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ภก.ทัศนัย วงศ์เจริญไชย

ด้านการบริบาลทางเภสัชสนเทศ

ทีมงานเภสัชกรดีเด่น

ทีมงานบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร่

ทีมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลดีเด่น

ทีมงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ทีมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลดีเด่น

เภสัชกรเกียรติคุณ

ภญ. รศ. ดร.บุษบา จินดาวิจักษณ์

ผู้มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง และอุทิศตนในการทำงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลโดยเฉพาะการจัดตั้งกลุ่มเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง

error: Content is protected !!