เภสัชกรดีเด่นและเภสัชกรเกียรติคุณ พ.ศ.2552

เภสัชกรดีเด่น

ภก.วิพิน กาญจนการุณ

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภก.เจษฎา นพวิญญูวงศ์

ด้านการผลิตยา

ภญ.ฉวีวรรณ ม่วงน้อย

ด้านการพัฒนาสมุนไพร

ภญ.สุชาดา ธนภัทรกวิน

ด้านการบริบาลทางเภสัชสนเทศ

เภสัชคุณาการ

ภญ.วิชชุนี พิตรากูล

ภก.สันติ เบ็ญอาบัส

เภสัชกรเกียรติคุณ

ภญ. ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งด้านวิชาชีพ วิชาการ บทความ งานวิจัย และงานด้านมนุษยธรรม อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาให้มีโอกาสได้รับการรักษาและหายจากโรคร้าย สร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประชาคมระหว่างประเทศ

ภก. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผู้ผลักดัน และริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนเภสัชกรรมคลินิกในระบบชุดวิชา ช่วยให้เภสัชกรโรงพยาบาลสามารถเข้าร่วมประชุมและเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรโรงพยาบาล ทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลมีองค์ความรู้และสามารถพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ภก. ผศ. ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ

ผู้มุ่งมั่นในการกระตุ้น และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลด้วยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบยาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์

error: Content is protected !!