เภสัชกรดีเด่นและเภสัชกรเกียรติคุณ พ.ศ.2550

เภสัชกรดีเด่น

ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์

ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

ภญ.ยุพา จรรยงค์วรกุล

ด้านการผลิตยา

ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ภญ.สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

เภสัชกรเกียรติคุณ

ภญ.ประไพ ศุกรเจริญ

ผู้พัฒนาตำรับยาน้ำสำหรับเด็ก จัดตั้งหน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ และเป็นผู้วางรากฐานงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี

ภญ. รศ. ดร.สุนาลินี นิโครธานนท์

ผู้เสนอโครงการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดตั้งสถานปฏิบัติชุมชนเภสัชกรรม

ภญ.กิตีวีณ์ ชลาภิรมย์

ผู้บุกเบิกการให้บริการเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ภญ. ผศ. ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์

ผู้ทุ่มเทในการสอนและควบคุมการฝึกอบรมงานบริบาลเภสัชกรรมโรงพยาบาล

เภสัชคุณากร

ภก.นิอายุบ นิเงาะ

ภญ.สิริสิต สายชล

error: Content is protected !!