คู่มือเภสัชกรครอบครัว 2

ราคา 550 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย กลุ่มเภสัชกรครอบครัว (Society of Family pharmacist (Thailand), SOFT) เพื่อเป็นหนังสือคู่มือ ประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับเภสัชกรผู้เข้ารับการอบรบในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรครอบครัว) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
  • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
  • ยาต้านการแข็งตัวของเลือดวาร์ฟาริน
  • การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่
  • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด
  • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • การเลิกสูบบุหรี่
  • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  • อันตรกิริยาระหว่างยาและอาหาร
  • กระบวนการให้โภชนาบำบัดและการเลือกใช้อาการทางการแพทย์
error: Content is protected !!