คู่มือเภสัชกรครอบครัว 2

กลุ่มเภสัชกรครอบครัว (Society of Family pharmacist (Thailand), SOFT) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือคู่มือ ประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับเภสัชกรผู้เข้ารับการอบรบในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรครอบครัว)

ราคา 550 บาท

error: Content is protected !!