Pharmacists fight against Covid-19

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย หลายข้อสงสัยยังไม่มีคำตอบ มาร่วมหาคำตอบเพื่อเสริมความมั่นใจต่อการให้ข้อมูลกับประชาชนและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ภญ.วิชชุนี พิตรากูล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย การกระจายวัคซีน ตลอดจนการติดตามผล

ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและพิษวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะมาร่วมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ อาการข้างเคียง ที่อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีน

ภก.พิเชฐ กมลรุ่งสันติสุข Associate director เครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19

หากรับชมไม่ได้ คลิก

error: Content is protected !!