Cordyceps: Case study and Fact

ผู้ป่วยหลายรายมักบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับรับประทานยาโรคประจำตัว หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นอาจมี ‘ถั่งเช่า’ รวมอยู่ด้วย ในฐานะเภสัชกรควรทราบข้อเท็จจริงและสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับถั่งเช่าได้

รศ.ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์ และ ภญ.ธีรดา สุสมบูรณ์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และตอบข้อสงสัยตั้งแต่มีการศึกษาถึงข้อบ่งใช้ของ ‘ถั่งเช่า’ ในคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการรับประทาน ‘ถั่งเช่า’ มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง และมีข้อสังเกตอย่างไรว่าผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการรับประทานถั่งเช่า

หากรับชมไม่ได้ คลิก

error: Content is protected !!