ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 BNT162b2 ในอิสราเอล

หลังจากมีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 BNT162b2 ในอิสราเอล ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังอาการข้างต้นอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 และจัดประเภทการวินิจฉัยตามเกณฑ์ Brighton Collaboration ซึ่งแบ่งเป็น definitive (ใช่แน่นอน),  probable (น่าจะใช่), possible (อาจจะใช่), having insufficient data (ข้อมูลไม่เพียงพอ) หรือ having an alternative diagnosis (เกิดจากสาเหตุอื่น) แล้ววิเคราะห์ risk difference (RD) เปรียบเทียบอุบัติการณ์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ซึ่งเว้นห่างกัน 21 วันโดยคำนวณ standardized incidence ratio ภายใน 21 วันหลังเข็มที่ 1 และ 30 วันหลังเข็มที่ 2  จากการเปรียบเทียบ observed incidence กับ expected incidence ที่อ้างอิงจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลประจำชาติอิสราเอลระหว่างปี 2560-2562 และคำนวณ rate ratio ของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนภายใน 30 วันหลังเข็มที่ 2 เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ

จากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 BNT162b2 mRNA ครบ 2 เข็มราว 5.1 ล้านคน พบว่า 304 คนมีอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่ง 21 คน น่าจะเกิดจากสาเหตุอื่น สำหรับ 283 คนที่เหลือ พบว่า 142 คนเกิดหลังฉีดวัคซีน BNT162b2 ซึ่งมีการวินิจฉัยเป็นใช่แน่นอนและน่าจะใช่ทั้งสิ้น 136 คน ซึ่ง 129 คนมีอาการแสดงอยู่ในระดับเล็กน้อย (mild) คิดเป็นร้อยละ 95 และมี 1 คนที่อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

Risk difference ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เท่ากับ 1.76 ต่อ 1 แสนคน (95% confidence interval [CI]: 1.33-2.19) โดยมีความแตกต่างมากที่สุดคือในกลุ่มเพศชาย อายุ 16-19 ปี (13.73 ต่อ 1 แสนคน; 95%CI: 8.11-19.46) และได้ค่า standardized incidence ratio เท่ากับ 5.34 (95%CI: 4.48-6.40) โดยค่าสูงสุดอยู่ในกลุ่มเพศชาย อายุ 16-19 ปี หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 (13.60; 95%CI: 9.30-19.20) นอกจากนี้ ค่า rate ratio ของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่ 30 วัน หลังเข็มที่ 2 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน เท่ากับ 2.35 (95%CI: 1.10-5.02) และมีค่าสูงสุดในกลุ่มเพศชาย อายุ 16-19 ปี (8.96; 95%CI: 4.50-17.83)

อุบัติการณ์การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเพิ่มขึ้นหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 BNT162b2 โดยเฉพาะหลังเข็มที่ 2 ในเพศชายอายุระหว่าง 16-19 ปี ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 6,637 ทั้งนี้อาการที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง

อ้างอิง: Mevorach D, Anis E, Cedar N, Bromberg M, Haas E, Nadir S, et al. Myocarditis after BNT162b2 mRNA vaccine against Covid-19 in Israel. NEJM [Internet]. 2021 [cited 6 Oct 2021]; 2021, Oct. Available from: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2109730?articleTools=true.

error: Content is protected !!