แบบประเมินการประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2566

Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2023

แบบประเมินนี้สร้างขึ้นโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประชุม เพิ่อปรับปรุงรูปแบบจัดประชุมให้เหมาะสม


โปรดเลือกวันที่

error: Content is protected !!