การบริหารยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

การบริหารยา (drug administration) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการใช้ยา จึงมีความสำคัญมากที่สุด การป้องกันความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนนี้มิได้เป็นเพียงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารยาเท่านั้น แต่เป็นความร่วมมือของ สหสาขาวิชาชีพในการกำหนดระบบการบริหารยาเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยร่วมกัน

ราคา 250 บาท

error: Content is protected !!