การบริหารยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ราคา 250 บาท

การบริหารยา (drug administration) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการใช้ยา จึงมีความสำคัญมากที่สุด การป้องกันความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนนี้มิได้เป็นเพียงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารยาเท่านั้น แต่เป็นความร่วมมือของ สหสาขาวิชาชีพในการกำหนดระบบการบริหารยาเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยร่วมกัน ภายในหนังสือประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้

 • ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพในการบริหารยา
 • การป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา
 • ประสบการณ์การเยี่ยมสำรวจเรื่องการบริหารยา
 • การเขียนคำสั่งใช้ยาที่ดี
 • การเตรียมยาฉีดสำหรับผู้ป่วย: การตรวจสอบคำสั่ง การคำนวณ และการเจือจางยา
 • ความเข้ากันไม่ได้และความคงตัวหลังผสม/เจือจางยาฉีด
 • การให้ยาโดยการฉีด
 • ผลของอัตราเร็วของการฉีดยา/หยดยาต่อผู้ป่วย
 • ความสำคัญของเวลารับประทานอาหารกับการรับประทานยา
 • การให้ยาทางสายให้อาหาร
 • การให้ยาทันที (STAT) และการปรับเวลาของการบริหารยาให้เข้ากับรอบการให้ยาปกติ
 • การติดตามและประเมินผลการรักษาด้วยยา
 • การสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • ปฏิกิริยาระหว่างยา
error: Content is protected !!