แนวทางกาารบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ราคา 250 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย กลุ่มเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (ประเทศไทย) โดยรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางสำหรับเภสัชกรในการ ปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา มีเนื้อหาตามหัวข้อ ดังนี้

  • การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
  • หลักการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาวาร์ฟาริน
  • หลักการปรับขนาดยาวาร์ฟารินในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  • บทบาทของการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (Novel anticoagulation therapy NOAC) กับวาร์ฟาริน
  • มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าคุ้มทุนของการมีเภสัชกรในคลินิกวาร์ฟาริน
  • มาตรฐานของคลนิกวาร์ฟาริน การจัดตั้งคลินิกและการทำเครือข่ายระดับจังหวัด
  • ตัวชี้วัดในการทำคลินิกวาร์ฟาริน
error: Content is protected !!