คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 4th edition

ราคา 650 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค (Pharmacist Initiative for Patients Living with HIV/AIDS and Tuberculosis (Thailand); PIPHATT) เพื่อประกอบการประชุมวิชาการในปี พ.ศ.2558 และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับเภสัชกรในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 • The pathogenesis of HIV infection and AIDS
 • เภสัชบำบัดสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • แนวทางเวชปฏิบัติคลินิกที่น่าสนใจของการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีปี ค.ศ.2014-2015 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาต้านเอชไอวี
 • Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interaction
 • อาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านเอชไอวี
 • Strategies to improve adherence to antiretroviral therapy
 • การใช้ยาต้านเอชไอวีเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
 • Treatment failure and anti-retroviral resistance
 • Management of opportunistic infections in adult AIDS patients
 • Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) in adult AIDS patients
 • การป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
 • Pharmaceutical care in adult HIV-infected patients
 • Pharmacotherapy in pediatric HIV-infected patients
 • Pharmaceutical care in pediatric HIV-infected patients
error: Content is protected !!