คู่มือเภสัชกรครอบครัว

ราคา 550 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย กลุ่มเภสัชกรครอบครัว (Society of Family pharmacist (Thailand), SOFT) เพื่อเป็นหนังสือคู่มือ ประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับเภสัชกรผู้เข้ารับการอบรบในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรครอบครัว) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 • หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกับการเยี่ยมบ้านสำหรับเภสัชกร
 • เภสัชกรครอบครัวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้าน หลักการ แนวคิด และทักษะที่สำคัญ
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยสูงอายุ
 • การประสานรายการยา
 • การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการประเมินผื่นแพ้ยาผู้ป่วยที่บ้าน
 • การให้ยาทางสายให้อาหาร
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสื่อประสาทสำหรับเภสัชกร
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 • ความเหมือบนความต่าง: การบริบาลทางเภสัชกรรมกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
 • งานวิจัยจากงานประจำสำหรับเภสัชกรครอบครัว
error: Content is protected !!