บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ราคา 300 บาท

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และแนวทาง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อไตหรือตับ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 • Monitoring process in rational drug use
 • การดำเนินการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตบริการสุขภาพที่ 10
 • Effective communication for mass education
 • Medication errors in pediatric prescription: how to detect and prevent
 • Small dose preparation and rational drug use
 • Roles of cough/cold remedies in respiratory tract infection symptoms
 • Antibiotics smart use in upper respiratory tract infections
 • Infectious diarrhea: when to consider antibiotic therapy?
 • Update on vaccination for pediatrics
 • Safe prescription for obstetrics-gynecology
 • Smart use of antibiotics for sexually transmitted infections in pregnancy
 • Contraceptives after delivery: when and how?
 • How safe to use domperidone in stimulating lactation for breast feeding women
 • Updated Beers criteria 2015 กับการดูแลด้านยาในผู้สูงอายุ
 • Issues of proton pump inhibitors use in the elderly
 • Statins use and new-onset diabetes
 • Awareness of drug-induced renal failure
 • Pharmaceutical perspectives for drug-induced liver injury

นอกจากนี้ ยังรวบรวมบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของเภสัชกรไว้ด้วย

error: Content is protected !!