บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยนอก

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นเพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งงานบริบาล ทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในหน่วยงานของตนเองให้เกิดขึ้น รวมถึงได้มีตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล ในคลินิกเฉพาะโรค และข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคต่าง ๆ ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ และรวบรวมบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของเภสัชกรไว้ด้วย

ราคา 230 บาท

error: Content is protected !!