บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใน

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะเป็นการพัฒนาบทบาทตามวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาล ภายใต้บริบทต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมถึงนำเสนอถึงกระบวนการที่สำคัญของ การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และรวบรวมบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของเภสัชกรไว้ด้วย

ราคา 230 บาท

error: Content is protected !!