การประยุกต์ใช้สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์

ราคา 330 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย กลุ่มเภสัชกรครอบครัว สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (Society of Family Pharmacist (Thailand), SOFT) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล ร้านยาและการออกเยี่ยมบ้าน จึงรวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการรักษาโรค สมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และข้อควรระวัง ในการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์: แหล่งข้อมูลและการแปลผล
  • สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในโรคที่พบบ่อย
  • หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันของสมุนไพรในโรคเรื้อรัง
  • หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันของสมุนไพรที่มีผลต่อตับ
  • สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลต่อไต
  • อันตรกิริยาระหว่างยากับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • การตัดสินใจเลือกใช้สมุนไพรเพื่อประโยชนาทางสุขภาพ
  • ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล PubMed
error: Content is protected !!