การเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเข้าสู่ยุค 4.0

ราคา 330 บาท

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะเป็นการทบทวนบทบาทตามวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาล จากยุคก่อนพัฒนามาเป็นปัจจุบันและให้แนวทางปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคต่าง ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 • Digital hospital: thought and shared from Srinagarind hospital
 • Personalized medicine: an example of hospital pharmacist in 4.0
 • Moving forward from handwritten prescription to computerized physician order entry (CPOE): how to detect the errors?
 • New American Diabetes Association (ADA) 2017 for caring patient with diabetes mellitus
 • Updated COPD management: recommendations from GOLD guideline 2017
 • Update on mineral and bone disorders in chronic kidney disease
 • Reducing the risk of falls in elderly patients
 • Evaluation of patient adherence in ambulatory clinic: which tool is better?
 • Expanding the risk of hospital pharmacists in interdisciplinary care clinics in chronic kidney disease in the 4.0 era
 • บทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลบรรเทาแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
 • How to use trigger tools concept for rational drug use: concept and daily practice
 • Type A ADR: from common ADR to systematic ADR development increasing patient safety
 • Improving heart failure care through multidisciplinary approach
 • Antimicrobial stewardship program: the important role of pharmacist in AMR era
 • Clinical pearls in rational antibiotic use: focusing on antibiotic smart use and antimicrobial resistance
 • แนวทางการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
 • Quality control of herbal medicine: to ensure their efficacy and safety
 • ปฏิกิริยาระหว่างยาและสมุนไพร
 • ระบบโลจิสติกส์สุขภาพในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังรวบรวมบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของเภสัชกรไว้ด้วย

error: Content is protected !!