คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไตสำหรับเภสัชกร 2

ราคา 420 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) (The Renal Pharmacist Group, T-RPG) เพื่อประกอบการบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ “The Thai Renal Pharmacist Group, Clinical Meeting 2017: A Case-Based Approach in kidney Disease Patients” และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต โดยมีเนื้อหาตามหัวข้อ ดังนี้

 • Laboratory assessment of kidney disease: urinalysis
 • Renal function assessment in special population
 • Fluid therapy and electrolyte imbalance: focusing on water and sodium homeostasis
 • Acute kidney injury
 • Drug-induced nephrotoxicity
 • Delaying progression of chronic kidney disease
 • Basic concepts of glomerular diseases: what pharmacists should know
 • Management of anemia in chronic kidney disease
 • Update on chronic kidney disease-mineral and bone disorders (CKD-MBD)
 • Nutrition in kidney disease
 • Principles of hemodialysis and complications
 • Principle of peritoneal dialysis and complications
 • Overview of immunosuppressive agents in kidney transplantation
 • Antimicrobial dosing adjustment in patients with reduced renal function
error: Content is protected !!