คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไตสำหรับเภสัชกร 2

กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) (The Renal Pharmacist Group, T-RPG) จัดทำขึ้นประกอบการบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ “The Thai Renal Pharmacist Group, Clinical Meeting 2017: A Case-Based Approach in kidney Disease Patients” และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต

ราคา 420 บาท

error: Content is protected !!