การเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเข้าสู่ยุค 4.0

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะเป็นการทบทวนบทบาทตามวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาล จากยุคก่อนพัฒนามาเป็นปัจจุบันและให้แนวทางปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคต่าง ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต และรวบรวมบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของเภสัชกรไว้ด้วย

ราคา 330 บาท

error: Content is protected !!