การประยุกต์ใช้สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์

กลุ่มเภสัชกรครอบครัว สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (Society of Family Pharmacist (Thailand), SOFT) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล ร้านยาและการออกเยี่ยมบ้าน จึงรวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องการรักษาโรค สมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และข้อควรระวัง ในการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ราคา 330 บาท

error: Content is protected !!