หลักสูตรอบรมระยะสั้น

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค

สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

สาขาเภสัชกรครอบครัว

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปิดรับสมัคร

error: Content is protected !!