ประชุมวิชาการ T-RPG ปี 2561 : 24 ก.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียน

  

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย สมาคมฯ จะตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินจากรายงานที่ธนาคารส่งให้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทำการสมาคมฯ จะดำเนินการหลังเปิดทำการ) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังชำระเงิน) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ 

 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ (Pay in slip) หน้าเคาเตอร์ธนาคาร

กรุณาชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง เช่น Application Mobile หรือ ATM (ดูวิธีการชำระผ่านมือถือตามไฟล์แนบ)
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637867 ร.ต.ภญ. กมลชนก ทองพิชัย โรงพยาบาลอานันทมหิดล 11/09/2018 16:08:28
3637705 ภก. กฤชนัท อินทรา โรงพยาบาลเอกชล 2 24/08/2018 11:10:27
3637768 ภญ. กฤติยา ศรีสุวรรณวิเชียร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 04/09/2018 11:27:39
3637977 ภญ. กาญจนา ก๊กศรี โรงพยาบาลชลบุรี 18/09/2018 21:14:04
3637857 ภก. กำพล คงยืนยงวาณิชย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท 11/09/2018 09:40:51
3637809 ภก. กิตติ์ชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) 07/09/2018 09:51:58
3637630 ภก. เกษม วัฒนธีระกษมา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10/08/2018 09:11:54
3637812 ภญ. เกสร คลังบุตร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 07/09/2018 12:57:51
3637735 ร.ท.ภญ. คณางค์ ทองแย้ม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 30/08/2018 15:35:17
3637660 ภญ. คนึงนิตย์ อาจพรม โรงพยาบาลโพนทราย 16/08/2018 13:36:11
3637875 ภก. จรัลพงษ์ ชาวแพร่ โรงพยาบาลเชียงม่วน 12/09/2018 14:36:36
3638043 ภก. จักรพันธุ์ ชมสวน โรงพยาบาลกรุงเทพ 21/09/2018 15:58:00
3637617 ภญ. จิราพร วัฒนธีระกษมา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 09/08/2018 08:53:48
3637956 ภญ. จุฑาทิพย์ พงศ์พีรภัทร โรงพยาบาลเสิงสาง 17/09/2018 16:11:24
3637721 ภญ. จุฑารัตน์ สุคนธ์นรรัตน์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 28/08/2018 15:18:50
3638064 ภญ. เจษฎา เครือศรี โรงพยาบาลป่าแดด 25/09/2018 13:40:46
3638016 ภญ. ใจภัส วัดอุดม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 20/09/2018 14:10:20
3637969 ภญ. ฉัตรฤทัย สายอ๋อง โรงพยาบาลหัวหิน 17/09/2018 23:46:41
3638066 ภญ. ฉันทลักษณ์ ศรีไทย โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 25/09/2018 16:04:39
3637642 ภญ. ชลลดา โล่ห์สถาพรพิพิธ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 14/08/2018 13:19:44
3638037 ภญ. ชลวสา วทนะศิลป์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 21/09/2018 12:07:27
3638025 ภก. ชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุล โรงพยาบาลนครปฐม 21/09/2018 08:44:22
3638001 ภก. ชัยฤทธิ์ ชาวเมืองแมน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 19/09/2018 17:21:38
3637756 ภก. ชาคริส บ้านเหล่า โรงพยาบาลแก้งคร้อ 03/09/2018 10:07:30
3637518 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 26/07/2018 07:49:25
3638063 ภญ. ชุติกาญจน์ สูรยะกานตานนท์ PRA Health science 25/09/2018 13:21:54
3637782 ภญ. ชุติมา ปัถวี โรงพยาบาลเจ้าพระยา 05/09/2018 07:46:09
3637991 ภก. ฌาน ชื่นชิต โรงพยาบาลสามพราน 19/09/2018 12:26:28
3637774 ภญ. ฐัติมา คำสวนจิก โรงพยาบาลเสลภูมิ 04/09/2018 17:05:54
3637885 ภญ. ฐานิช พัชรสิทธิ์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 13/09/2018 09:14:45
3637727 ภญ. เฑียรงาม เหลาราช โรงพยาบาลเลิดสิน 29/08/2018 21:41:21
3637981 ภญ. ณฏฐวรรณ จงรักษ์ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 19/09/2018 09:42:10
3638046 ภญ. ณัฏฐา ฟูเดช โรงพยาบาลศิริราช 21/09/2018 20:47:34
3637693 ภญ. ณัฐกานต์ จอมพงษ์ โรงพยาบาลพบพระ 22/08/2018 14:25:22
3637891 ภญ. ณัฐชา พฤษสุภี โรงพยาบาลหนองฉาง 13/09/2018 15:38:10
3637906 ภญ. ณัฐนาร์ นันทไพบูลย์ โรงพยาบาลพิมาย 14/09/2018 11:35:00
3638044 ภญ. ณัฐนีย์ อินทร์ศรี โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 21/09/2018 16:19:27
3637853 ภก. ณัฐวัฒน์ กังวานศิรวัธน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 10/09/2018 23:07:17
3637836 ภญ. ดรรชนี จงเจริญ โรงพยาบาลธนบุรี 2 10/09/2018 12:44:53
3638036 ภญ. ดวงกมล จันทร์มิตรสกุล โรงพยาบาลศิริราช 21/09/2018 11:42:31
3638011 ภก. ตฤณ แสงสุวรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 20/09/2018 09:54:58
3638014 ภก. ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20/09/2018 13:35:43
3637822 ภญ. ทองทิพย์ ระเบียบโอษฐ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 07/09/2018 16:09:23
3637673 ภญ. ทัศน์วรรณ พงศ์ทวีทรัพย์ โรงพยาบาล BNH 19/08/2018 19:56:39
3637852 ภญ. ทัศนีย์ กาวกระโทก โรงพยาบาลโชคชัย 10/09/2018 21:23:43
3637722 ภญ. ทิพย์สุคนธ์ เจริญพันธ์ โรงพยาบาลหนองเสือ 28/08/2018 15:43:38
3637811 ภญ. ทิพากร อรรถมาลี โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 07/09/2018 11:14:09
3637788 ภก. ธนกิจ วงศ์สิริเมธากุล โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 05/09/2018 10:47:50
3637749 ภญ. ธนวรรณ คงคางาม โรงพยาบาลแกลง 31/08/2018 16:02:18
3637904 ภญ. ธนสิริ ธนารัชตะภูมิ โรงพยาบาลธนบุรี 2 14/09/2018 09:21:50
3637625 ภญ. ธนัชชา สันตยากร PRA Health Sciences 09/08/2018 16:34:52
3637930 ภญ. ธนาภรณ์ ชูเมียน โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 16/09/2018 09:30:22
3637724 ภก. ธัชนนท์ มุ่งเครือกลาง โรงพยาบาลเทิง 29/08/2018 09:02:15
3637999 ภญ. ธัญรัตน์ เกษสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 19/09/2018 15:52:05
3638023 ภญ. ธันธิชา โต๊ะทอง โรงพยาบาลบางสะพาน 20/09/2018 21:17:46
3637807 ภญ. ธันย์ชนก รุ่งเรือง โรงพยาบาลหนองคาย 07/09/2018 09:44:37
3637946 ภญ. ธารินี สิงห์ยะบุศย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 17/09/2018 11:24:54
3637892 ภญ. นภพิศา วิมลลักษณ์ โรงพยาบาลหนองฉาง 13/09/2018 15:50:44
3637607 ภญ. นภาภร พวงมะลิ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 06/08/2018 11:33:01
3637815 ภญ. นภาภรณ์ ปราสาทแสนสวย โรงพยาบาลจัตุรัส 07/09/2018 14:20:49
3637533 ภญ. นวลอนงค์ คูณเจริญรัตน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/07/2018 10:34:54
3637683 ภญ. นัฐนันท์ ประโรกิจจักร์ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 21/08/2018 15:59:31
3637997 ภญ. นัทธมน เดชประภัสสร โรงพยาบาลรามาธิบดี 19/09/2018 15:40:30
3637933 ภญ. นิชนก เงินงาม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 16/09/2018 23:30:58
3638003 ภญ. นิตยา อารยะสัมพันธ์ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 19/09/2018 19:21:25
3637931 ภญ. นิตยา สมศิริ โรงพยาบาลพญาไท 2 16/09/2018 12:02:46
3637934 ภญ. บุสดี โสบุญ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 17/09/2018 09:37:09
3637776 ภญ. เบญจภา มณีพรพล โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกีรยรติ 84 พรรษา 04/09/2018 18:34:40
3637612 ภญ. เบญจวรรณ กันณะ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 06/08/2018 17:28:28
3637860 ภญ. ปกฉัตร จันทรเพ็ญ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 11/09/2018 10:21:48
3638067 ภญ. ปนัดดา ฮูเซ็น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 25/09/2018 16:33:17
3637990 ภญ. ปพิชญา บัณฑิตฤทธิเดช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 19/09/2018 11:41:33
3637777 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกีรยรติ 84 พรรษา 04/09/2018 18:48:12
3637944 ภญ. ปริมมารีย์ อภิญญาณกุล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 17/09/2018 11:08:22
3637874 ภญ. ปริยรัตน์ ทองฉิม โรงพยาบาลมิชชั่น 12/09/2018 14:20:33
3638059 ภก. ปัญกร กนกวารีรัตน์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 25/09/2018 08:24:11
3637686 ภญ. ปาริชาต กิจมาตรสุวรรณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 21/08/2018 20:54:58
3637754 ภก. ปิติยาธร วทัญญุตางกูร สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ 03/09/2018 09:01:16
3637787 ภญ. ปิยวรี ตันประเสริฐ โรงพยาบาลอู่ทอง 05/09/2018 10:32:39
3637976 ภญ. ปิยะนุช นาคดี โรงพยาบาลบึงนาราง 18/09/2018 19:36:46
3637706 ภก. พงศธร พลายสายทอง โรงพยาบาลเอกชล 2 24/08/2018 11:15:06
3638055 ภก. พงษ์เทพ อมัตรวงศ์ โรงพยาบาลด่านขุนทด 24/09/2018 11:05:56
3638006 ภญ. พรชนก ใจสว่าง โรงพยาบาลเกาะสมุย 19/09/2018 23:48:26
3637998 ภญ. พรชนก สายเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี 19/09/2018 15:40:31
3637739 ภญ. พรนรี คำวงค์ษา โรงพยาบาลบ้านลาด 31/08/2018 09:16:03
3637859 ภญ. พัชราภรณ์ นาคเอี่ยม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 11/09/2018 10:12:38
3638070 ภญ. พิชญาภรณ์ อินทร์มา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 25/09/2018 18:44:34
3638155 ภญ. พิมพ์นิภา สุภา ร้านขายยา เคเอฟาร์ม่า 05/10/2561 13:31:48
3637953 ภก. พีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17/09/2018 14:43:09
3637968 ภก. พีระพล คำจันทร์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง 17/09/2018 22:20:54
3637511 ภญ. เพชรรัตน์ ทองดูศรี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 25/07/2018 16:11:19
3637989 ภญ. ฟาฎีละห์ สามะ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ 19/09/2018 10:44:23
3638144 ภญ. ภมรวดี ศรีประทุม สถาบันโรคทรวงอก 04/10/2561 11:45:49
3638058 ภญ. ภรสุภา กนกวารีรัตน์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 24/09/2018 23:17:15
3638134 ภญ. ภัคพรรณ คำแฝง โรงพยาบาลสมุทรปราการ 03/10/2561 13:12:48
3637884 ภญ. ภัทรรัตน์ ลิ่มมณีธร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 13/09/2018 09:11:25
3637726 ภก. ภัทรศักดิ์ เดินรีบรัมย์ โรงพยาบาลคง 29/08/2018 13:03:01
3637657 ภญ. ภานุชญา คำภาพิลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 16/08/2018 07:42:58
3638038 ภก. ภานุมาศ อยู่จันทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 21/09/2018 12:23:26
3637950 ภญ. มโนรม ภู่สุนทรศรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 17/09/2018 13:10:18
3638074 ภญ. มัณทนา คันทะเรศร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 25/09/2018 23:24:13
3637687 ภญ. เมธิศา มีจุ้ย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 22/08/2018 10:08:08
3637905 ภญ. ยุวรัชช์ คงเจริญ โรงพยาบาลเกาะลันตา 14/09/2018 10:00:48
3637851 ภญ. รจนา ดอกรัก โรงพยาบาลนางรอง 10/09/2018 20:23:50
3637560 ภญ. ลลิตา เรียบร้อยเจริญ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 01/08/2018 08:59:09
3638019 ภก. ลิลิต แสงสร้อย โรงพยาบาลแพร่ 20/09/2018 14:41:49
3637643 ภก. วรภพ ศรีวณิชชากร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 14/08/2018 16:00:16
3637751 ภญ. วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 02/09/2018 08:43:07
3638040 ภญ. วัชราพรรณ พลอยทศ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 21/09/2018 12:55:54
3637606 ภญ. วันเพ็ญ ผณินทรารักษ์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 06/08/2018 11:26:28
3637738 ภญ. วิภาวรรณ คำบุศย์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 31/08/2018 09:01:03
3637808 ภญ. วิไลวรรณ ลักษมีเลิศ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) 07/09/2018 09:45:27
3637975 ภก. วุฒิชัย สวาทนา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 18/09/2018 19:33:31
3637769 ภญ. ศรีศุภางค์ มาระเสนา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 04/09/2018 11:50:45
3638008 ภญ. ศลิษา สะพลอย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 20/09/2018 00:45:21
3637911 ภญ. ศิริพรรณ พงษ์จินดาทิพย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 14/09/2018 13:58:21
3637675 ภญ. สมใจ แสงสว่างสัจกุล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20/08/2018 08:46:10
3637770 ภญ. สมศรี เกียรติสุดา โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 04/09/2018 12:05:12
3637973 ภญ. สรียา ปัญญาโพธาสกุล โรงพยาบาลมะการักษ์ 18/09/2018 17:03:00
3637641 ภก. สหวัฏ ชัยวุฒิมากร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 14/08/2018 10:15:23
3637985 ภก. สานิต ทองเรือง โรงพยาบาลสุโขทัย 19/09/2018 10:00:03
3637858 ภญ. สายธาร ประเสริฐสรรพ์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 11/09/2018 10:10:26
3637691 ภญ. สิดานัน ตันตินีรนาท โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 22/08/2018 12:37:45
3638029 พ.ท.ภญ. สิริประภา ใจงาม โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 21/09/2018 10:07:40
3637932 ภญ. สุธาดา ภัยนิลาศ โรงพยาบาลปากช่องนานา 16/09/2018 22:44:44
3637899 ภญ. สุนันทา ค้าทวี โรงพยาบาลอ่างทอง 13/09/2018 18:01:36
3637863 ภญ. สุนิสา อรุณเจริญรัตน์ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11/09/2018 13:43:09
3637992 ภญ. สุพัตรา พาณิชย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 19/09/2018 12:53:44
3637861 ภญ. สุภาพร รัตนธรรม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 11/09/2018 13:30:21
3637928 ภญ. สุวลักขณา ปะพล โรงพยาบาลเเก้งสนามนาง 15/09/2018 20:57:34
3637978 ภญ. เสาวรัตน์ ผาเจริญ โรงพยาบาลราชวิถี 18/09/2018 21:23:53
3638013 ภญ. เสาวลักษณ์ ยังดำรง โรงพยาบาลสระบุรี 20/09/2018 10:42:49
3637872 ภญ. โสภาพร พลนอก โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 12/09/2018 09:46:04
3637994 ภญ. อนันตญา ผัดดี โรงพยาบาลนครนายก 19/09/2018 13:12:23
3637983 ภญ. อภิชญา อดิสรณกุล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 19/09/2018 09:55:58
3638061 ภญ. อภิญญา สุขเกษม โรงพยาบาลบ้านแหลม 25/09/2018 10:21:43
3637856 ภญ. อรพรรณ ศิริสารศักดา โรงพยาบาลสุขุมวิท 11/09/2018 09:34:03
3637866 ภญ. อัมรินทร์ กรณีศักดิ์ โรงพยาบาลพญาไทนวมิทร์ 11/09/2018 15:53:14
3637743 ภญ. อาภาพร ภักดี โรงพยาบาลมหาชัย 3 31/08/2018 09:42:00
3637767 ภก. อาร์ต แสวานี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 04/09/2018 11:10:03
3637965 ภญ. อุบลรัตน์ ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลนาหม่อม 17/09/2018 21:22:42
3637894 ภก. เอกพิมล ธรรมพิทักษ์ โรงพยาบลกรุงเทพคริสเตียน 13/09/2018 16:25:59
3637873 ภญ. เอื้อมพร รักจิตร โรงพยาบาลสมุทรสาคร 12/09/2018 09:50:59
3637963 ภญ. ฮาดาซาห์ เอี่ยมปทุมมาลย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 17/09/2018 18:26:42


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม ขออนุมัติผอ_TRPG 10-12 ตค61.pdf    679 284,893 2018-07-24
  AgendaTRPG 10-12 ตค 61 แก้ไข.pdf    1274 328,698 2018-07-24
  แบบฟอร์มห้องพัก TRPG (แก้ไข 22 สค).pdf    412 102,800 2018-08-28
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    482 432,156 2018-07-24
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    304 159,514 2018-07-24
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    245 894,828 2018-07-24
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    228 99,616 2018-07-24
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    267 285,362 2018-08-10
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ภก - 2018-09-13 21:19:08
ขอบคุณ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่แปดแปดสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *