ชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติ  
What is community of pharmacy practice (CoP) ?
ชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติคืออะไร ?
      

      ชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติ คือ กลุ่มของเภสัชกรที่มารวมตัวกันอย่างสมัครใจ ไม่เป็นทางการ มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ทำงานในเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ   เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น                 
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม CoP จะเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศแบบสบาย ๆ แบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่า สุนทรีสนทนา (Dialogue)  ซึ่งเป็นการสนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผู้พูด  ให้เกียรติกัน  ให้โอกาสกัน  และไม่พยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟังผู้อื่นพูดอย่างตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันนั้น อาจจะพบกันด้วยตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี เช่น การใช้ e-mail หรือกระดานสนทนา (web board) ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม CoP จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงาน
ของเภสัชกร และองค์กรต่อไป 

แนวคิด

  •  CoP เป็นกลไกของการไขว่คว้าหาความรู้เข้าหาตัว มากกว่าการรวบรวมความรู้ เพื่อส่งมอบให้ผู้อื่น
  •  CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้ เพื่อเป็นคนทำงานที่เก่งขึ้น มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะทำงานอย่างไร หรือเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม
  •  การเป็นสมาชิกของ CoP คือ การมีส่วนร่วมในชุมชนนั้น อย่างมีความหมาย
  •  CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร