: Page 1 of  1 2 3 4 
การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building) | บทความการศึกษาต่อเนื่อง | 4 ก.พ. 2006
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่ทำให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผู้บริโภค ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่อและคุณค่าของสินค้านั้นๆ การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความยึดเหนี่ยวกับคุณค่าโดยรวมในตราสินค้านั้น...
โรคและยาใหม่ - Cefditoren Pivoxil | 4 ก.พ. 2006
Cefditoren pivoxil เป็น cephalosporin ชนิดรับประทานรุ่นที่ 3 ในรูป prodrug ถูกไฮโดรไลซ์ (hydrolyse) โดย เอนไซม์ esterase เปลี่ยนเป็นตัวยาออกฤทธิ์ คือ cefditoren อย่างรวดเร็วขณะดูดซึม มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับยาต้านเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม b - lactams คือ...
ยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Therapeutic Review of Cephalosporins) | 4 ก.พ. 2006
ยากลุ่ม cephalosporins เป็นยากึ่งสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วย 4-membered b-lactam ring เช่นเดียวกับกลุ่ม penicillins ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างกว้างขวาง ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง  ครอบคลุมยาในกลุ่ม cephamycins ด้วย...
พฤติกรรมการรับประทานยาต้านเรโทรไวรัสของผู้ป่วยนอก | นิพนธ์ต้นฉบับ: การบริบาลทางเภสัชกรรม | 4 ก.พ. 2006

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริหารยาของผู้ป่วยนอกที่มารับยาต้านไวรัสเอดส์ ณ สถาบันบำราศนราดูร พ.. 2546?เพื่อประเมินความถูกต้องในพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้รับยาต้านไวรัสเอดส์?เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา?ทำการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sampling) ทำการสัมภาษณ์ผู้รับยาแบบผู้ป่วยนอกจำนวน 115 ราย ตามแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ที่ผ่านมา...

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเอดส์ | นิพนธ์ต้นฉบับ : การบริบาลทางเภสัชกรรม | 18 ก.พ. 2006
โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV หรือ human immunodeficiency virus) ซึ่งจะติดเชื้อในเม็ดเลือดขาว ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานไม่ดี หรือถูกทำลายไป มีผลทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายผู้ติดเชื้ออ่อนแอลง เป็นผลทำให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย ซึ่งโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะรักษาได้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบันมียาต้านเรโทรไวรัส (antiretroviral drugs) ...?
การศึกษาผื่นแพ้ยาของผู้ป่วยเด็ก | นิพนธ์ต้นฉบับ : การบริบาลทางเภสัชกรรม | 18 ก.พ. 2006
การใช้ยาเป็นแนวทางหลักที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคและความเจ็บป่วย ในขณะที่ให้ผลรักษานั้น ยาอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา...
การสร้างและทดสอบความตรงของเครื่องมือเพื่อใช้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในร้านยา | นิพนธ์ต้นฉบับ : เภสัชกรรมชุมชน | 18 ก.พ. 2006
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของงานบริการสุขภาพ1,2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้ ความพึงพอใจในบริการส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการมารับบริการต่อไป และส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การปฏิบัติตนตามสั่ง3,4 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในเชิงความเป็นมนุษย์ (humanistic outcome) ...
DEVELOPMENT OF PERCEIVED COMMUNITY PHARMACY SERVICE QUALITY SCALE IN CLIENT PERSPECTIVE FOR THAI COMMUNITY PHARMACY ACCREDITATION | Original Article: | 18 ก.พ. 2006
Community pharmacy service is facing mounting pressures to deliver highest value in all its activities. Measuring client?s satisfactions and service quality has became an integral part of health service, including pharmacy service, and management strategies worldwide. Moreover, the quality assurance and accreditation process in most countries, with no exception for Thailand, require that the satisfaction of clients be measured on a regular basis...
ยาต้านเชื้อรา: แนวโน้มในอนาคต | 20 ก.พ. 2006
ปัจจุบันการติดเชื้อราทั่วร่างกาย ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงตำแหน่งการติดเชื้อ ยาต้านเชื้อราที่เลือกใช้ได้ยังมีในปริมาณจำกัดเมื่อเทียบกับยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น ประกอบกับเชื้อราที่ก่อโรคบางชนิดมีความทนทานต่อการถูกทำลายด้วยยา จึงจำเป็น ต้องมีการพัฒนายาต้านเชื้อราใหม่ ๆ ขึ้นมา...
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณเด๊กซ์โตรสในสารละลายปราศจากเชื้อโดยวิธีโพลาริเมตรีกับวิธีไอโอโดเมตริกไตเตรชัน | นิพนธ์ต้นฉบับ : เทคโนโลยีเภสัชกรรม | 20 ก.พ. 2006
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังอยู่ในภาวะที่ไม่ดีขึ้น ประกอบกับนโยบาย 30 บาทรักษาได้ทุกโรคของรัฐบาล ส่งผลให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งต้องร่วมกันประหยัด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตยาปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งจึงประสบปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมคุณภาพ...