วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 27  page(s)    จากทั้งหมด 265 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
กลุ่มอาการเซโรโทนิน
พรชนก มนแก้ว
2/28   2 พ.ค. 2018   No2Vol28P26-37.pdf   919
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
TJHP
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P1-10.pdf   475
การศึกษาอุบัติการณ์การสั่งแพ้ยาซ้ำ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการป้องกันแพ้ยาซ้ำ
พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร, สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล, ผุสดี ปุจฉาการ, ชลิสา วีระพงษ์, ประทุม นวลมิ่ง
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P11-26.pdf   1362
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่เคยแพ้ยาแบบสตีเวนส์จอห์นสันซินโดรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา
ปนัดดา สวัสดิ์มงคล
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P27-31.pdf   876
Sacubitril/Valsartan (angiotensin recptor neprilysin inhibitor: ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
อรพรรณ ณัฐพูลวัฒน์
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P32-43.pdf   931
ยาต้านพิษสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่
จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
1/28   1 ม.ค. 2018   No1Vol28P44-58.pdf   1061
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
TJHP
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P119-126.pdf   1175
การพัฒนาสื่อความรู้ภาษาไทย-พม่าเพื่อใช้ในการจ่ายยา และการศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้
ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P127-134.pdf   1884
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 1 งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร, สุกานต์ดา เด่นจันตา, พาขวัญ ปุณณุปูรต, กฤติยา สธนเสาวภาคย์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P135-142.pdf   1710
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 2 งานเภสัชกรรมในร้านยา
จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร, สุกานต์ดา เด่นจันตา, พาขวัญ ปุณณุปูรต, กฤติยา สธนเสาวภาคย์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P143-150.pdf   2031