วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
Hight light ข้อความ : ค้นหาบทความ :
การใช้ยาต้านพิษ N-actylcysteine ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ

รายละเอียด
ผู้เขียน :  จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
ฉบับที่ :  3/27 
วันที่ :  1 ก.ย. 2017
จำนวนเข้าชม :  1362
   

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ :  No3Vol27P49-56.pdf
ขนาดไฟล์ :  141,166
ชนิดไฟล์ :  file/unknown
ดาวน์โหลด :  628
   
 


วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3    
มูลค่ายาเหลือใช้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งยาสำหรับผู้ป่วยนอก    
ต้นทุนโดยตรงจากการใช้ยาสเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในประเทศไทย    
การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในงานเภสัชกรรม    
การพัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลและประมวลผลการใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส    
ประสิทธิผลของระบบเผ้าระวังเพื่อลดความรุนแรงของการแพ้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาครั้งแรก    
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา    
การติดตามระดับซีรัมครีเอตินินและโปแตสเซียมในเลือดผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม ACEIs และ/หรือ ARBs: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคเบาหวาน    
การใช้ยาตามแนวทางการรักษาแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน    
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปี 2550 ฉบับที่ 17 (เสริม)    
ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายเมื่อจำกัดการสั่งใช้ยาลดไขมันในเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
มูลค่าการรักษาที่ประหยัดได้จากการบริบาลทางเภสัชกรรม บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม    
ต้นทุนการจัดการและความคลาดเคลื่อนทางยาระบบกระจายยาแบบยูนิตโด๊ส    
การประเมินผลงานส่งมอบบัตรแพ้ยาแก่ผู้ป่วยในที่มีประวัติแพ้ยาโดยเภสัชกร    
กล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statins ร่วมกับกลุ่ม fibrates ในผู้ป่วยนอก    
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานของไตบกพร่อง : หลุมพรางทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์    
การใช้ยาขับเหล็กในโรคธาลัสซีเมีย    
การศึกษาการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก    
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยา    
การจัดการปัญหาเกี่ยวกับยาที่พบในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย    
ผลของการบริโภคน้ำลูกสำรองต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2    
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ    
Infusion Times Does Matter!    
โรคและยาใหม่ : Deferasirox    
โรคและยาใหม่ : Deferiprone    
Medication Reconciliation    
อิทธิพลของกิจกรรมทางการตลาดต่อทัศนคติในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มลดน้ำหนัก    
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน : ปัญหาเกี่ยวกับยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    
ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษา ณ คลินิกพิเศษอายุรกรรม    
ผลการให้ความรู้และคำแนะนำการใช้ยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืดต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ    
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม Don't Flip-Flop!    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 17 (2550) ฉบับที่ 3    
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา    
คำชี้แจงในการเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความวิชาการ    
โรคและยาใหม่    
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม    
การใช้เมทแอมเฟตามีนในสตรีไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ    
ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านมะเร็งของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล    
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการคัดกรองโรคเบาหวาน: ในบริบทของศูนย์สุขภาพชุมชน    
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเบาหวาน    
ผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังการเกิดปฏฺกิริยาระหว่างยา    
อิทธิพลจากรูปแบบคุณลักษณะของร้านยาต่อการกลับมาใช้บริการ: อิทธิพลของตัวแปรกำกับจากวัตถุประสงค์การซื้อ    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 18 (2551) ฉบับที่ 1    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2    
การตรวจหาและวัดขนาดการกระจายราคายาที่ไม่อาจยอมรับได้ระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย : กรณีศึกษายาซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบเอนไซม์ Renin-Angiotensin (ACE) Inhibitors    
พันธะผูกพัน: ความสัมพันธ์ทางสังคม และเหตุผลเชิงวัฒนธรรมของการซื้อยารักษาตนเองของผู้ป่วยยากจนสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร    
การพัฒนาและการวิเคราะห์เชิงประเมินการแสดงฉลากและเอกสารกำกับชุดทดสอบการตั้งครรภ์: การทดสอบในผู้บริโภคและการประเมินระดับความยากง่ายในการอ่าน    
การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร    
บทบาทหน้าที่และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อการส่งเสริมการเลิกบุหรี่    
Big Dose or Small Dose!    
Review of Treatment Options for multidrug-Resistant pesudomonas aeruginosa    
โรคและยาใหม่ : Doripenem    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2    
ประสิทธิผลและบทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ หอผู้ป่วย    
ผลของการนำระบบกระจายนาแบบยูนิตโด๊สมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชน    
การสำรวจการปฏิบัติงานและปริมาณงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน    
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital Information Management ในานบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน    
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม : What is Missing in Drug Use Process?    
โรคและยาใหม่ : Ibandronic Acid    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับเสริม (พฤษภาคม 2552)    
ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อลดความรุนแรงและความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา    
สาเหตุและการยอมรับของแพทย์ในการส่งตรวจติดตามระดับยากันชักในงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก    
ปัญหาที่เกิดจาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง    
การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลชุมชน    
การพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
การประเมินผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลในงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ คลินิกผู้ป่วยเด็กเอชไอวี    
การประเมินผลการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
พฤติกรรมและความเข้าใจของผู้ปกครองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1    
ผลการปรับเปลี่ยนการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอดในเดือนรอมฏอน    
ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
การบูรณาการแบบจำลองการอธิบายโรคสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรคลินิก    
ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาที่ใช้รักษาอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยใน    
การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน    
โรคและยาใหม่ : ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2    
ประสิทธิผลของยาอะทอร์วาสทาทิน, โรซูวาสทาทิน และซิมวาสทาทินในผู้ป่วยที่มีประวิติโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าโรคหัวใจขาดเลือด ในเวชปฏิบัติทั่วไป    
หลักฐานเพื่อความสำเร็จของการพิจารณายารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเข้าสู่บัญชียาโรงพยาบาล: การศึกษาผลกระทบเชิงงบประมาณของการใช้กลูโคซามีน    
รูปแบบร้านยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย    
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีการควบคุมการรักษาของยาวาร์ฟารินไม่คงที่    
การศึกษาต้นทุน (ค่ายา): ผลลัพธ์ในการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงด้วยยาของผู้ป่วยที่มารักบริการคลิกนิกผู้ป่วยนอก    
บทบาทของเภสัชกรในงานด้านพิษวิทยา    
การสืบค้นข้อมูลด้านพิษวิทยา    
โรคและยาใหม่ : Varenicline    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3    
ผลของฟรักโทโอลิโกซาคคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยเด็ก    
การมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์    
ผลการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลงสู่การปฏิบัติทางคลินิก    
ผลกระทบของระบบเบิกจ่ายตรงต่อค่าใช้จ่ายด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ    
การวัดผลการให้คำปรึกาาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืด    
การนำยาเด็กโตรเมโธฟานไปใช้ในทางที่ผิด    
โรคและยาใหม่ : Itopride    
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มโดยใช้แบบจำลองเภสัชกรเวชปฏิบัติต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1    
ผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อตายเฉียบพลันชนิด ST Segment ยกสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase โดยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน    
การใช้โปรแกรม HIVQUAL-T เพื่อประเมินคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของโรงพยาบาลชุมชน    
ความสัมพันธ์ของการใช้ยาตามแพทย์สั่ง ระดับการควบคุมโรคหอบหืดและปัจจัยอื่น กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้ยาสูดสูตรผสม    
การหาต้นทุนที่ประหยัดและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของระบบจ่ายยาอัตโนมัติ    
กระบวนการในการสอดส่องและควบคุมกำกับร่างกายด้วยองค์ความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในฟิตเนสคลับ    
การทำ GI Decontamination ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษโดยการรับประทาน    
Drug-Resistant Streptococcus pneumoniae: Mechanisms and Pharmacokinetic/Pharmacodynamic-Based Therapeutic Options    
Amoxicillin/Clavulanate Potassium Extended Release Tablets    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2    
ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในคลินิกโรคเบาหวาน    
การใช้เครื่องมือประเมินผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบประยุกต์ในการใช้ยาลดระดับไขมันมูลค่าสูงในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในประเทศไทย    
การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตและผลของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม    
ศึกษาการใช้ยาของผู้ป่วยนอกตามสิทธิการประกันสุขภาพที่แตกต่างกันในโรงพยาบาลชุมชนปี 2549    
อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมในการผลิตต่อความปราศจากเชื้อของอาหารที่ใช้ทางหลอดเลือดดำ    
การบริหารยาต้านพิษที่ใช้บ่อย    
โรคและยาใหม่ : มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์    
โรคและยาใหม่ : Nilotinib    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3    
การพัฒนายาน้ำใสมอร์ฟีนเข้มข้นชนิดรับประทาน: การตั้งตำรับยาและการประเมินความคงสภาพ    
ขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสม ปัจจัยที่ใช้ในการทำนายขนาดยาและปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่ได้ INR ตามเป้าหมาย    
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมโครเมียมนิโคติเนตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
ขนาดของยา Pyrazinamide และอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อตับ    
การประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชสนเทศของนิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4    
ยากันชักรุ่นใหม่: แนวทางการพัฒนาสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก    
ต้นทุน และการคืนทุนบริการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด    
คุณภาพชีวิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง    
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงของเจนิสเทอีนและไดเซอีนจากสารสกัดถั่วเหลืองด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน    
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง : เคมีและพิษวิทยาของสารกลุ่มพัยริธริน    
โรคและยาใหม่ : เมลาโทนิน วงจรรอบวัน กับโรคซึมเศร้า    
โรคและยาใหม่ : Agomelatine    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2    
นิพนธ์ต้นฉบับ - การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นตรงรอยต่อการบริการโดยใช้กระบวนการ medication reconciliation    
ผลลัพธ์ของการใช้ยาอิริโทรพัวอิตินในผู้ป่วยที่มีระบบประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก    
ผลได้ที่เกิดจากการใช้ระบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 มาบริหารเวชภัณฑ์คงคลังแก่โรงพยาบาล    
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส    
โรคสะเก็ดเงิน    
Calcipotriol/Betamethasone (as Dipropionate) Ointment    
โรคและยาต้านเชื้อรา    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 3    
นำเสนอรูปแบบของการนำร้านยาคุณภาพเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย    
การประเมินประสิทธิภาพของการใช้แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่ส่งผลต่อการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ    
ผลลัพธ์จากการใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Capecitabine โดยเภสัชกร    
การประเมินระบบเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร    
โรคและยาใหม่ (Diseases and New Drugs) Prulifiloxacin    
พิษวิทยา (Toxicology) การเกิดพิษจากลิเธียม    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1    
ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการยาในระบบบริการผู้ป่วยใน    
การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด โดยเภสัชกรในทีมสหวิชาชีพ    
ผลของการใช้ Inotropic Agent Order Form ในการสั่งใช้ยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง    
การประเมินประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคของ Alcohol Hand Rub และอายุการใช้งานหลังเปิดใช้    
พิษวิทยา : พิษวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง    
โรคและยาใหม่ : ภาวะชักต่อเนื่อง    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2    
การใช้ยาต้านจุลชีพในการักษาโรคติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus    
การติดตามและปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล    
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง    
การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวันกับแบบทุกวัน ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริปโตคอคคอล    
ผลของใบมะรุมต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา    
การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม    
ทัศนคตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: กรณีเภสัชกรโรงพยาบาล    
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชพาราควอท    
ประสบการณ์การใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง    
สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
ปัญหาที่เนื่องจากยาและการประสานรายการยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554: กรณีศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย    
การประเมินผลการติดตามการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างใกล้ชิดโดยเภสัชกรในแผนกผู้ป่วยนอก    
การแพ้ยา Oxaliplatin: ประสบการณ์จากการทดลองใช้ยาซ้ำ    
การศึกษาเบื้องต้นของปริมาณยาและการละลายของยาเม็ดอีแธมบูทอลแบบหักแบ่ง    
พิษวิทยาของสารทำความสะอาด    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1    
สถานการณ์การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุไทย: การศึกษาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 4 แห่ง    
ผลการให้คำแนะนำของเภสัชกรแก่แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เรื่องการใช้ยาและติดตามผลของยาที่ให้    
การวิเคราหะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน    
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยาเฮพพาริน    
พิษวิทยาของเมทานอล    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2    
ความพึงพอใจต่อเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จากมุมมองของบัณฑิต ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย    
การศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์อาพาธที่มารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงฆ์    
ประสิทธิพลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกเบาหวาน โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ    
กรณีศึกษา : Vancomycin induced Linear Immunoglobulin A Bullous Dermatosis (LABD) Vancomycin Case report    
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3    
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง    
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี    
การประเมินการทำงานของไต    
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา    
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก    
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1    
ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมปรับความเข้มข้นน้ำเกลือ เปรียบเทียบกับการใช้สูตรคำนวณและการเปิดดูค่าที่คำนวณไว้แล้ว    
การศึกษาเชิงรุกของความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของเภสัชกร    
เภสัชพันธุศาสตร์กับการแพ้ยาและระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง    
พิษวิทยา (Toxicology) ปลาปักเป้า: พิษและการดูแลรักษา    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2    
การประเมินผลระบบการให้บริการเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบ STEMI    
การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเครือข่ายคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ    
กรณีศึกษา: อาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงจาก L-asparaginase    
ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia)    
การทบทวนการใช้ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง : เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการด้วยกลยุทธ์การจัดการ    
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีการติดตามทางโทรศัพท์    
อาการลูปัสจากการใช้ยา Drug-induced Lupus Erythematosus    
พิษวิทยาของดิจอกซิน    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1    
การพัฒนาระบบตอบคำถามแบบอัตโนมัติ ศูนย์เภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
Medication Safety: ภาวะ ergotism จากยากลุ่ม ergot alkaloids    
Toxicology : ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2    
ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานี่มีโรคไตเรื้อรังต่อการดำเนินไปของโรคไต    
Medication Safety: กรณีศึกษา ภาวะแอนาฟิแล็กซิสจากยาที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัด    
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3    
การวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน    
Medication Safety: Drug-induced Hypersensitivity Syndrome จากยากันชัก    
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1    
การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    
ข้อมูลยา Rilpivirine    
พิษวิทยาของยาพาราเซตามอล    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2    
ผลลัพธ์ของการใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler    
การเกิด injection site reaction จากยา ciprofloxacin และ levofloxacin และการแก้ไข    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3    
การพัฒนาสื่อความรู้ภาษาไทย-พม่าเพื่อใช้ในการจ่ายยา และการศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้    
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 1 งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล    
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 2 งานเภสัชกรรมในร้านยา    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1    
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation    
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม    
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)    
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2    
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง    
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง    
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3    
การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา    
ค่าทำนายผลบวกของเครื่องมือส่งสัญญาณในการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร    
ความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี    
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1    
การศึกษาอุบัติการณ์การสั่งแพ้ยาซ้ำ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการป้องกันแพ้ยาซ้ำ    
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่เคยแพ้ยาแบบสตีเวนส์จอห์นสันซินโดรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา    
Sacubitril/Valsartan (angiotensin recptor neprilysin inhibitor: ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว    
ยาต้านพิษสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2    
Dolutegravir    
อาการไม่พึงประสงค์แบบล่าช้าจากสารทึบรังสี และกรณีศึกษา    
กลุ่มอาการเซโรโทนิน    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3    
การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวโอเซลทามิเวียร์รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน    
Fluoroquinolones-induced Tendinopathy    
ภาวะ Diabetic Ketoacidosis จากยากลุ่ม SGLT2 inhibitors    
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืช 2,4-D    
พิษวิทยาของโคเคน    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1    
ประสิทธิผลของการใช้ตารางปรับขนาดยา norepinephrine และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการบริหารยา norepinephrine    
Panitumumab ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่    
Nintedanib กับการใช้ในโรคปอดเป้นพังผืดไม่ทราบสาเหตุ    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2    
การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง    
Chloroquine- and hydroxychloroquine-induced retinopathy: Review and case report    
กรณีศึกษาภาวะพิษจากสารหนู    
Canagliflozin กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2    
ความสัมพันธ์ของยากลุ่ม fluoroquinolones กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองหรือฉีกขาด    
การเตรียมยาโดยใช้ elastomeric pump สำหรับบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน