สำหรับผู้เสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (Annual Meeting 2020)
โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน **
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator)
ชื่อองค์กร /ที่ทำงาน /โรงพยาบาล** :
จังหวัด** :
สังกัด** : อื่นๆ (ระบุ)
สังกัด
คำนำหน้า**: ยศ
ชื่อ-นามสกุล**:
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภ
สถานภาพสมาชิกสมาคม**: เลขที่
สถานที่ติดต่อ เลขที่**:
ถนน**:
ตำบล/แขวง**:
อำเภอ/เขต**:
จังหวัด**:
รหัสไปรษณีย์**:
Line ID** :
โทรศัพท์/โทรสาร
มือถือ** :
E-mail address** :
ชื่อผลงานวิชาการ
ชื่อ(ภาษาไทย)** :
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)** :
ABSTRACT

- พิมพ์ด้วย Microsoft Word 97 ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 300 คำ (ไม่นับชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและสังกัด คำสำคัญ)
- ชื่อเรื่อง พิมพ์ตัวเน้น
- ชื่อและนามสกุลของผู้วิจัย/เจ้าของผลงาน พร้อมคุณวุฒิ และสังกัด ของทุกคน หากมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนเท่านั้น และเติม “และคณะ” หรือ “et al.” ไว้ตอนท้าย ขีดเส้นใต้ชื่อของผู้นำเสนอผลงาน ทั้งที่เสนอบนเวที หรืออยู่ประจำบอร์ด
- เนื้อหาของบทคัดย่อต้องแสดงเป็นหัวข้อๆ ประกอบด้วย ที่มาของปัญหา (background), วัตถุประสงค์ (objective), วิธีวิจัย (methods), ผลการวิจัย (results), และบทสรุป (conclusion)
- คำสำคัญ (keyword) ใส่ท้ายบทคัดย่อ ไม่เกิน 3 คำ
- ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ ใช้ภาษาเดียว เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ กรณีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับศัพท์เทคนิคในเนื้อเรื่องได้
- กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ e-mail address โทรศัพท์หรือโทรสารของผู้วิจัยที่เป็นผู้รับผิดชอบส่งบทคัดย่อ และผู้นำเสนอผลงานบนเวที หรืออยู่ประจำบอร์ด

ตัวอย่างบทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง :
ชื่อผู้วิจัยพร้อมคุณวุฒิ และสังกัดของผู้วิจัยทุกคน (หากมีผู้วิจัยมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนเท่านั้น และเติม “และคณะ” ขีดเส้นใต้ชื่อผู้ที่เป็นผู้นำเสนอผลงานในที่ประชุม)
คำสำคัญ :
บทคัดย่อ
ที่มาของปัญหา:
วัตถุประสงค์:
วิธีวิจัย:
ผลการวิจัย:
บทสรุป:
Title
Author with academic qualification and Work address of all authors (show not more than 3 authors, put “et al.”
if more than 3 authors. Also underline name of presenter)
keyword:
Abstract
Background:
Objectives:
Method:
Results:
Conclusions:
*Word Document (บทคัดย่อ) : 
Text less than 300 Words, no figures, tables, and graphs. Each abstract file must not exceed 5MB.
*แบบแจ้งความเป็นเจ้าของผลงาน : 

โปรด >>ดาวน์โหลดแบบแจ้งความเป็นเจ้าของผลงาน คลิกที่นี่ <<
แล้วแนบไฟล์ แบบแจ้งความเป็นเจ้าของผลงาน มาพร้อมการสมัคร


ชื่อคณะผู้วิจัย (หากมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ให้ใส่ชื่อเพียง 3 คน )
**1.ชื่อ-นามสกุล:
2.ชื่อ-นามสกุล:
3.ชื่อ-นามสกุล:
ประสงค์นำเสนอผลงานในสาขา
บริบาลทางเภสัชกรรม บริการเภสัชกรรม
การผลิตยาในโรงพยาบาล บริหารจัดการทางเภสัชกรรม
นวัตกรรมทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
ผลงานนี้เคยหรือกำลังนำเสนอในที่ประชุมวิชาการอื่นหรือไม่ ** :
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หรือไม่ ** :
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานปริญญานิพนธ์หรือไม่ ** :
 
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว