สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

เป็นองค์กรวิชาชีพทางเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ชี้นำ และกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางสุขภาพ รวมถึงเป็นที่พึ่งของประชาชน

error: Content is protected !!