งานประชุมวิชาการ The 9th NCARO Infectious Disease Pharmacists 2024

วิธีการชำระเงิน

*** เปิดรับลงทะเบียนในอัตรา Early Bird ก่อน จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567
และชำระเงินภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 หากไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะตัดสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา Regular ***

ตัวอย่าง link ใบเสร็จรับเงินใน email

error: Content is protected !!