คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 4th edition

กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค (Pharmacist Initiative for Patients Living with HIV/AIDS and Tuberculosis (Thailand); PIPHATT) จัดทำขึ้นประกอบการประชุมวิชาการในปี พ.ศ.2558″ และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับเภสัชกรในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

ราคา 650 บาท

error: Content is protected !!