การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Age” ระหว่างวันที่  22-23  มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  แบบการประชุม แบบ Onsite และ Online

ด้วยวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม โดยความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Age ระหว่างวันที่  22-23  มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  แบบการประชุม แบบ Onsite และ Online

Registration Fee (Baht) 30 April 2023
1) OnsiteEarly BirdRegular
Pharmacist3,000 Baht3,500 Baht
CPAT Member*2,500 Baht*3,000 Baht
2) OnlineEarly BirdRegular
Pharmacist2,000 Baht2,500 Baht
CPAT Member*1,500 Baht*1,000 Baht

เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับค่าลงทะเบียนการประชุม โปรดสมัครเป็นสมาชิกของ CPAT Member

error: Content is protected !!