ประชุมวิชาการ TPAC 2018 : 7 ก.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

  

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย สมาคมฯ จะตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินจากรายงานที่ธนาคารส่งให้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทำการสมาคมฯ จะดำเนินการหลังเปิดทำการ) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังชำระเงิน) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ  

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ (Pay in slip) หน้าเคาเตอร์ธนาคาร กรุณาชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง เช่น Application Mobile หรือ ATM (ดูวิธีการชำระผ่านมือถือตามไฟล์แนบ)
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3638090 ภญ. กชกร เปี่ยมทรัพย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 30/09/2018 17:44:42
3638223 ภญ. กุลวรี โฆษิตชัยวัฒน์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 12/10/2018 10:39:59
3638314 ภญ. จนัญญา ธนาบูรณ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ 06/11/2018 08:44:11
3638245 ภญ. จุลพรรณ สุตกมลกุล โรงพยาบาลวิชัยเวช 18/10/2018 16:31:48
3638214 ภญ. ชินนภา พิชัยรักษ์พร โรงพยาบาลหัวเฉียว 10/10/2018 16:14:40
3638334 ภญ. ฐิตารีย์ ทองอ่อน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน 09/11/2018 09:30:20
3638138 ภญ. ณัฏฐ์นรี ก้งโง้ย โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 03/10/2018 14:57:39
3638065 ภญ. ณัฐณิชา พัชรวงศกร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 25/09/2018 15:45:46
3638286 ภญ. ธนัชพร หริ่งรัตนพันธ์ โรงพยาบาลพญาไท 2 25/10/2018 18:01:02
3638222 ภญ. ธิดาแก้ว สุขรัตน์พิพิธ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 12/10/2018 10:22:20
3638243 ภก. นราวิชญ์ วามานนท์ โรงพยาบาลวิภาวดี 17/10/2018 16:23:26
3638311 ภญ. นลินี เครือทิวา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 05/11/2018 09:09:10
3638329 ภญ. นันทยา ประคองสาย โรงพยาบาลพระปกเกล้า 07/11/2018 19:03:04
3638293 ภก. นิมุมิน บินนิมะ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 29/10/2018 12:37:24
3638228 ภญ. ปริยานุช โชติมุณี โรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 12/10/2018 20:49:58
3638303 ภญ. ปิยกาญจน์ จันทราช โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/10/2018 10:18:42
3638247 ภญ. ปุญญิศา ตะเพียนทอง โรงพยาบาลบางสะพาน 19/10/2018 14:58:40
3638153 ภญ. พรรณปพร สายสอาด โรงพยาบาลบ่อไร่ 05/10/2018 07:32:18
3638250 ภญ. พันธราศิริ สารพันธ์ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) 19/10/2018 19:24:34
3638260 ภก. พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 24/10/2018 22:40:13
3638219 ภญ. พุธษร เดชมนต์ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 11/10/2018 09:21:17
3638232 ภญ. เพชรสินี นนท์วรรณวงศ์ โรงพยาบาลสุโขทัย 16/10/2018 08:47:23
3637995 ภญ. ภัทรมน อรุณสำราญ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 19/09/2018 13:27:02
3638229 ภญ. ภัทริกา ชาญพิพัฒนชัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี 13/10/2018 12:22:04
3638132 ภญ. เมธิรา หลิวรุ่งอุดมเลิศ โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 03/10/2018 12:40:18
3638259 ภญ. รตินัย ณ พัทลุง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 23/10/2018 21:38:22
3638299 ภญ. รมณีย์ พันธุ์สัมฤทธิ์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 30/10/2018 09:21:38
3638225 ภญ. รมัณยา จันโทสถ โรงพยาบาลพบพระ 12/10/2018 13:51:47
3637996 ภญ. รัชฎาพร ปัญโญสุข โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 19/09/2018 13:35:00
3638258 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 23/10/2018 15:14:39
3638343 ภก. รุจิโรจน์ ใบมาก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 13/11/2018 09:29:58
3638213 ภญ. วรรณประภา สาคำภีร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 10/10/2018 16:07:25
3638324 ภญ. วาริณีฑ์ พันธุ์ศุภผล โรงพยาบาลคลองสามวา 07/11/2018 11:03:17
3638257 ภก. วินิจ เกิดเพ็ง สถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 22/10/2018 20:54:23
3638296 ภญ. วิภาดา สุดาวรรณศักดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 29/10/2018 20:22:38
3638298 ภญ. วิภาทิพย์ นิธีปานสืบเชื้อ โรงพยาบาลปทุมํธานี 30/10/2018 09:20:06
3638301 ภญ. สัชฌุสุดา จันทรทรัพย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 30/10/2018 09:46:32
3638215 ภญ. สุดศรี พิชัยรักษ์พร ร้านขายยา ยาเภสัชกร 10/10/2018 16:58:16
3638235 ภญ. สุพัตรา ฉายะสถิตย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 17/10/2018 09:47:10
3638238 ภญ. สุภัสสรา หาญพัฒนพงศ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล 17/10/2018 13:09:59
3638287 ภญ. สุรีวรรณ หะยีดอเล๊าะ โรงพยาบาลรามัน 26/10/2018 10:23:56
3637967 ภญ. อุไรวรรณ ลือสุวรรณกิจ โรงพยาบาลเชียงดาว 17/09/2018 21:34:21
3638327 ภญ. เอื้อการย์ ภราดรปัจจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07/11/2018 16:19:51


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผอ. TPAC_2561.pdf    474 323,641 2018-09-07
  TPAC2018 agenda.pdf    543 276,733 2018-09-07
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    190 433,225 2018-09-07
  แบบฟอร์มจองห้องพัก TPAC 17-18 ธค61.pdf    277 435,159 2018-09-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    77 159,514 2018-09-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    54 894,828 2018-09-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    48 99,616 2018-09-07
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    70 285,362 2018-09-07

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าหนึ่งหกหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *