ประชุมวิชาการ TPAC 2018 : 7 ก.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียน

  

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย สมาคมฯ จะตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินจากรายงานที่ธนาคารส่งให้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทำการสมาคมฯ จะดำเนินการหลังเปิดทำการ) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังชำระเงิน) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ  

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ (Pay in slip) หน้าเคาเตอร์ธนาคาร กรุณาชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง เช่น Application Mobile หรือ ATM (ดูวิธีการชำระผ่านมือถือตามไฟล์แนบ)
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3638090 ภญ. กชกร เปี่ยมทรัพย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 30/09/2018 17:44:42
3638363 ภญ. กติมา เทพเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวิชัยวิยุทธ 15/11/2018 14:40:08
3638406 ภญ. กนกวรรณ จิวะนันทกะ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 21/11/2018 15:45:45
3638489 ภญ. กันต์กนิษฐ์ สิงหเสนี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 30/11/2018 12:43:11
3638251 ภญ. กานต์ณัฐา เอื้ออนุกูลพงษ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 21/10/2018 17:32:12
3638223 ภญ. กุลวรี โฆษิตชัยวัฒน์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 12/10/2018 10:39:59
3638314 ภญ. จนัญญา ธนาบูรณ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ 06/11/2018 08:44:11
3638438 ภญ. จิราวรรณ กองม่วง โรงพยาบาลอุดรธานี 26/11/2018 09:49:01
3638245 ภญ. จุลพรรณ สุตกมลกุล โรงพยาบาลวิชัยเวช 18/10/2018 16:31:48
3638449 ภญ. จุฬารัตน์ ฮาดวิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ 27/11/2018 11:50:53
3638496 ภญ. จุฬาลักษณ์ เจริญทอง โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:03:27
3638165 ภญ. เจนาลิน เย็นสบาย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 08/10/2018 09:03:40
3638252 ภญ. ฉัตรวิไล สังข์กลับ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 21/10/2018 17:50:04
3638400 ภญ. ชญาณี ชื่นชม โรงพยาบาลนครนายก 20/11/2018 15:17:32
3638505 ภญ. ชมพูนุช เจริญธรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:39:16
3638510 ภก. ชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุล โรงพยาบาลนครปฐม 30/11/2018 16:11:51
3638499 ภญ. ชิดศุภางค์ หน่อท้าว โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:09:04
3638214 ภญ. ชินนภา พิชัยรักษ์พร โรงพยาบาลหัวเฉียว 10/10/2018 16:14:40
3638334 ภญ. ฐิตารีย์ ทองอ่อน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน 09/11/2018 09:30:20
3638421 ภญ. ฐิตารีย์ โยธาทิพย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 23/11/2018 15:29:24
3638495 ภญ. ณัชญา กรชวัลฤทธิ โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:03:27
3638138 ภญ. ณัฏฐ์นรี ก้งโง้ย โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 03/10/2018 14:57:39
3638065 ภญ. ณัฐณิชา พัชรวงศกร โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 25/09/2018 15:45:46
3638469 ภญ. ณัฐนรี ศิริบุญมากูล โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 29/11/2018 09:37:38
3638422 ภญ. ณัฐมนต์ ตอพล โรงพยาบาลชัยภูมิ 23/11/2018 16:15:01
3638383 ภญ. ตาราไต ธรรมจารยกุล โรงพยาบาลกลาง 19/11/2018 10:18:47
3638517 ภญ. ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 03/12/2018 10:29:34
3638365 ภก. ธณัฐ ชินวุฒิวงศ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/11/2018 14:56:38
3638123 ภญ. ธนพร รัตนศิรินทรวุธ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 02/10/2018 20:53:15
3638255 ภก. ธนะปุระเชษฐ์ ชินชูศักดิ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 22/10/2018 15:05:21
3638286 ภญ. ธนัชพร หริ่งรัตนพันธ์ โรงพยาบาลพญาไท 2 25/10/2018 18:01:02
3638222 ภญ. ธิดาแก้ว สุขรัตน์พิพิธ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 12/10/2018 10:22:20
3638360 ภญ. ธิดารัตน์ มงคลสุคนธรัก โรงพยาบาลเทพสถิต 14/11/2018 17:29:34
3638490 ภญ. ธิติยา วงศ์เจศฎา โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 12:44:27
3638372 ภญ. นนทิกานต์ ณ นิโรจน์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 15/11/2018 19:36:35
3638445 ภก. นราชัย ประสังริโย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 27/11/2018 09:15:47
3638243 ภก. นราวิชญ์ วามานนท์ โรงพยาบาลวิภาวดี 17/10/2018 16:23:26
3638311 ภญ. นลินี เครือทิวา โรงพยาบาลสิงห์บุรี 05/11/2018 09:09:10
3638329 ภญ. นันทยา ประคองสาย โรงพยาบาลพระปกเกล้า 07/11/2018 19:03:04
3638352 ภญ. นันทวรรณ ขุนทองจันทร์ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด 14/11/2018 10:50:53
3638390 ภญ. นิชาภา จันทปัน โรงพยาบาลกลาง 19/11/2018 13:39:03
3638407 ภก. นิภัทร์ โชติช่วง โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 21/11/2018 15:52:48
3638293 ภก. นิมุมิน บินนิมะ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 29/10/2018 12:37:24
3638498 ภญ. นุรฮายาตี สิเดะ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 30/11/2018 13:08:34
3638228 ภญ. ปริยานุช โชติมุณี โรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 12/10/2018 20:49:58
3638122 ภญ. ปาริชาต กิจมาตรสุวรรณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 02/10/2018 17:02:20
3638338 ภญ. ปารินทร์ ชัยศักดิ์เลิศ โรงพยาบาลวชิรบารมี 12/11/2018 05:41:52
3638366 ภก. ปิติ อนุชาติบุตร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 15/11/2018 14:57:55
3638303 ภญ. ปิยกาญจน์ จันทราช โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/10/2018 10:18:42
3638247 ภญ. ปุญญิศา ตะเพียนทอง โรงพยาบาลบางสะพาน 19/10/2018 14:58:40
3638404 ภญ. ปุ้ม ภูสาหัส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21/11/2018 10:29:56
3638441 ภญ. พนิดา รุ่งกำจัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 26/11/2018 14:28:33
3638473 ภญ. พรชนก มาลัยเลิศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 29/11/2018 20:52:16
3638153 ภญ. พรรณปพร สายสอาด โรงพยาบาลบ่อไร่ 05/10/2018 07:32:18
3638442 ภญ. พรศิริ ไพทอง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 26/11/2018 14:34:34
3638424 ภญ. พัทธนันท์ สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลภูเรือ 24/11/2018 11:02:06
3638250 ภญ. พันธราศิริ สารพันธ์ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) 19/10/2018 19:24:34
3638385 ภญ. พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์ โรงพยาบาลกลาง 19/11/2018 10:31:45
3638260 ภก. พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 24/10/2018 22:40:13
3638219 ภญ. พุธษร เดชมนต์ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 11/10/2018 09:21:17
3638232 ภญ. เพชรสินี นนท์วรรณวงศ์ โรงพยาบาลสุโขทัย 16/10/2018 08:47:23
3638462 ภญ. ภรสุภา กนกวารีรัตน์ โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 28/11/2018 14:53:13
3637995 ภญ. ภัทรมน อรุณสำราญ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 19/09/2018 13:27:02
3638456 ภญ. ภัทราพร ปัญสุวรรณวงศ์ โรงพยาบาลธนบุรี 1 27/11/2018 17:36:02
3638229 ภญ. ภัทริกา ชาญพิพัฒนชัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรี 13/10/2018 12:22:04
3638132 ภญ. เมธิรา หลิวรุ่งอุดมเลิศ โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล 03/10/2018 12:40:18
3638443 ภญ. ยุภาวดี พิมพโมทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 26/11/2018 15:53:32
3638259 ภญ. รตินัย ณ พัทลุง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 23/10/2018 21:38:22
3638299 ภญ. รมณีย์ พันธุ์สัมฤทธิ์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 30/10/2018 09:21:38
3638225 ภญ. รมัณยา จันโทสถ โรงพยาบาลพบพระ 12/10/2018 13:51:47
3637996 ภญ. รัชฎาพร ปัญโญสุข โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 19/09/2018 13:35:00
3638380 ภญ. รัชนิฎา พงศกร โรงพยาบาลสิริโรจน์ 16/11/2018 14:54:54
3638258 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 23/10/2018 15:14:39
3638491 ภญ. รุ่งทิวา ศรีวอคำ โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 12:44:31
3638343 ภก. รุจิโรจน์ ใบมาก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 13/11/2018 09:29:58
3638335 ภญ. ลลิตา วงศ์วรรณกร โรงพยาบาลมุกดาหาร 09/11/2018 13:31:57
3638213 ภญ. วรรณประภา สาคำภีร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 10/10/2018 16:07:25
3638511 ภญ. วรรณพร วรรณทิพย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ 30/11/2018 17:25:19
3638319 ภญ. วราภรณ์ กัณฑวงษ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 07/11/2018 09:08:24
3638439 ภก. วรายุทธ อาบสุวรรณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26/11/2018 11:44:02
3638448 ภญ. วรุณยุพา ริ้วตระกูล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 27/11/2018 09:37:35
3638324 ภญ. วาริณีฑ์ พันธุ์ศุภผล โรงพยาบาลคลองสามวา 07/11/2018 11:03:17
3638394 ภญ. วาสิตฐี หัตถา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 20/11/2018 09:52:17
3638504 ภญ. วาสินี คนโต โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:27:47
3638257 ภก. วินิจ เกิดเพ็ง สถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 22/10/2018 20:54:23
3638296 ภญ. วิภาดา สุดาวรรณศักดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 29/10/2018 20:22:38
3638298 ภญ. วิภาทิพย์ นิธีปานสืบเชื้อ โรงพยาบาลปทุมํธานี 30/10/2018 09:20:06
3638364 ภก. วุฒิพงศ์ เทพเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 15/11/2018 14:50:26
3638494 ภญ. ศิริขวัญ คูณพูล โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 12:57:00
3638451 ภญ. ศิริพร ขุนทอง โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 27/11/2018 15:11:25
3638354 ภญ. ศุภากร สุนทรเทพวรากุล โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 14/11/2018 13:09:45
3638459 ภก. สนั่น วัฒนชัยมั่นคง โรงพยาบาลเทิง 28/11/2018 09:09:33
3638301 ภญ. สัชฌุสุดา จันทรทรัพย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 30/10/2018 09:46:32
3638501 ภญ. สายสุนีย์ เจริญศรี โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:16:48
3638249 ภญ. สุคนธ์ทิพย์ หมั่นมา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา) 19/10/2018 19:17:06
3638215 ภญ. สุดศรี พิชัยรักษ์พร ร้านขายยา ยาเภสัชกร 10/10/2018 16:58:16
3638235 ภญ. สุพัตรา ฉายะสถิตย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 17/10/2018 09:47:10
3638238 ภญ. สุภัสสรา หาญพัฒนพงศ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล 17/10/2018 13:09:59
3638503 ภญ. สุภาพร ใบยูซบ โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:23:31
3638287 ภญ. สุรีวรรณ หะยีดอเล๊าะ โรงพยาบาลรามัน 26/10/2018 10:23:56
3638358 ภญ. สุวพักตร์ ไชยวสุกุล โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 14/11/2018 13:32:13
3638384 ภญ. เสาวนีย์ ศรีพงค์สุทธิ์ โรงพยาบาลวังทอง 19/11/2018 10:20:39
3638411 ภญ. หนึ่งฤทัย ขุมเพ็ชร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 21/11/2018 20:39:58
3638502 ภญ. อภิญญา อุดมพันธ์ โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:17:47
3638374 ภญ. อรพินธ์ ทรัพย์สิน โรงพยาบาลธนบุรี1 (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) 16/11/2018 09:21:07
3638419 ภญ อรวรรณ อนุรักษ์กิตติ บริษัท โนวาตีส (ประเทศไทย) จำกัด 23/11/2018 12:27:42
3638500 ภญ. อรุณรัตน์ โรจน์สง่า โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 13:09:10
3638373 ภญ. อังคณา ปรีมนวงศ์ โรงพยาบาลธนบุรี1 (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) 16/11/2018 09:18:11
3638357 ภญ. อัชฌา อินทะเสโน โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 14/11/2018 13:26:14
3638492 ภญ. อัญมณี เพชรประยูร โรงพยาบาลนวมินทร์ 30/11/2018 12:52:03
3638322 ภก. อัฒชัย โนดำ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 07/11/2018 09:39:29
3637967 ภญ. อุไรวรรณ ลือสุวรรณกิจ โรงพยาบาลเชียงดาว 17/09/2018 21:34:21
3638327 ภญ. เอื้อการย์ ภราดรปัจจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07/11/2018 16:19:51


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผอ. TPAC_2561.pdf    609 323,641 2018-09-07
  TPAC2018 agenda.pdf    1059 276,733 2018-09-07
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    304 433,225 2018-09-07
  แบบฟอร์มจองห้องพัก TPAC 17-18 ธค61.pdf    404 435,159 2018-09-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    144 159,514 2018-09-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    127 894,828 2018-09-07
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    110 99,616 2018-09-07
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    154 285,362 2018-09-07

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสี่สองห้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *