ประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” : 4 มิ.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

UPDATED แก้ไขกำหนดการ (ฉบับล่าสุด)
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637404 ภก. เกียรติวิทู ผดุงม่วงทอง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 14/07/2018 10:27:58
3637146 ภญ. จุฑารัตน์ คำกาศ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 16/06/2018 08:35:21
3637194 ภญ. ชลภัทร เทียมจันทร์ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 24/06/2018 11:38:41
3637069 ภญ. ชุติรัตน์ ธรรมสอน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 11/06/2018 19:00:57
3637046 ภญ. ณัฏณิชา มาลัย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 11/06/2018 09:34:11
3637235 พ.ท.ภญ. ณัฐชานันท์ ประภาสสันติกุล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 28/06/2018 12:59:48
3637184 ภญ. ณัฐสุดา หลักเพชร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 22/06/2018 14:39:46
3637334 ภญ. ดิรดา เทพเสนา โรงพยาบาลบางละมุง 10/07/2018 08:26:27
3637199 ภญ. เดือนเพ็ญ สมประสงค์ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 25/06/2018 14:02:18
3637195 ภก. ธนพัฒน์ สุทธา โรงพยาบาลลำปาง 24/06/2018 15:02:35
3637391 ภญ. ธิดา ปิยะวัฒนาถาวร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 13/07/2018 12:24:42
3637159 ภญ. ธิติพร บุตรเวียงพันธ์ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 18/06/2018 10:25:26
3637204 ภญ. ธีราพร ทัศพร โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 26/06/2018 09:55:26
3637390 ภญ. นนทกานต์ ลิ่มเจริญ โรงพยาบาลสุไหงปาดี 13/07/2018 09:44:20
3637150 ภก. นรุตม์ เมืองศิริ โรงพยาบาลระยอง 17/06/2018 22:25:18
3637329 ภญ. นวลอนงค์ มงคลธนวัฒน์ โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง 09/07/2018 14:11:32
3637339 ภญ. นันทนา ไชยศรี โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 10/07/2018 10:46:48
3637219 ภญ. นิรมล เรืองสกุล โรงพยาบาลด่านช้าง 27/06/2018 15:22:02
3637216 ภญ. ปณิดา ชมะวรรณ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 27/06/2018 09:56:48
3637357 ภก. ปริญญา เพิ่มลาภ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11/07/2018 09:20:51
3636996 ภญ. ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน สถานพยาบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 06/06/2018 12:01:11
3637014 ภญ. ปาจรีย์ ยังชำนาญ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 07/06/2018 11:17:57
3637256 ภญ. ปารดา นนทกุลวิวัฒน์ โรงพยาบาลอ่างทอง 02/07/2018 09:15:06
3637045 ภญ. ปาลิตา โชคพิกุลทอง โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 11/06/2018 09:06:30
3637133 ภญ. ปิยวรี ตันประเสริฐ โรงพยาบาลอู่ทอง 15/06/2018 09:04:51
3637416 ภก. พยุงศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน 16/07/2018 09:26:17
3637308 ภญ. พรนภา แสนพันธ์ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 06/07/2018 19:29:56
3637299 ภญ. พัชรีย์ พันธ์จันทร์ โรงพยาบาลวาปีปทุม 06/07/2018 10:25:28
3637264 ภญ. พิชชาภา ประวัติวงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 03/07/2018 09:24:56
3637168 ภก. พิสิษฐ์ สุวรรณนิกรกุล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 19/06/2018 16:55:24
3637287 ภญ. ภัทรชนม์ นนทจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 04/07/2018 16:00:06
3637441 ภญ. ภัทรวดี พานิชพันธุ์ โรงพยาบาลนครนายก 17/07/2018 15:37:17
3637354 ภก. ภานุภาค วิบูลชัยชีพ โรงพยาบาลกลาง 10/07/2018 23:28:18
3637279 ภญ. มนสิชา เพ็งคล้าย S Spine And Nerve 04/07/2018 10:17:56
3637286 ภญ. ลักษมี ปึงศิริเจริญ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 04/07/2018 15:41:06
3637280 พ.ต.ภญ. วิภาพร มั่นปาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 04/07/2018 11:40:11
3637407 ภก. วีรภัทร ชัยสิทธิ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 14/07/2018 21:25:30
3637371 ภญ. วีสุดา สินสว่าง โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 12/07/2018 11:33:40
3637331 ภญ. ศิริกุล พงษ์ศักดิ์ โรงพยาบาลเลิดสิน 09/07/2018 15:36:10
3637040 ภญ. ศิริรัตน์ รสฉ่ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 09/06/2018 23:41:07
3637260 ภญ. สายสุนี ผดุงไสย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ 03/07/2018 08:38:12
3637193 ภญ. สาวิตรี ประจงบัว โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 24/06/2018 08:37:35
3637385 ภญ. สิริมา วรนาวิน โรงพยาบาลรามาธิบดี 12/07/2018 16:24:05
3637360 ภญ. สุขรัตน์ พละภิญโญ โรงพยาบาลวิภาวดี 11/07/2018 14:01:24
3637380 ภญ. สุนิสา สงจวง โรงพยาบาลปะทิว 12/07/2018 15:25:33
3637330 ภญ. สุพิชชา หรรษา โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 09/07/2018 14:32:23
3637368 ภก. สุวัจชัย เพ็ชรอ่วม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 11/07/2018 22:07:59
3637292 ภญ. อติพร ชวาลตันพิพัทธ์ โรงพยาบาลเลิดสิน 05/07/2018 10:39:28
3637167 ภก. อนุสรณ์ คูรานา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 19/06/2018 16:46:56
3637062 ภญ. อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 11/06/2018 15:06:04
3637202 ภญ. อรวรรณ ชาญศิริเจริญกุล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 25/06/2018 20:13:24
3637392 ภญ. อรุณี วีระเศรษฐกุล ธุระกิจส่วนตัว 13/07/2018 12:52:00
3637265 ภญ. อังศุมาลิน คึมสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 03/07/2018 09:38:57


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ขออนุมัติผอ Adv ADR 15-17 สค61.pdf    509 264,542 2018-06-04
  Updated_13 กค. 61_Agenda Advance ADR.pdf    27 188,674 2018-07-17
  แบบฟอร์มห้องพัก Adv ADR 15-17 สค61.pdf    245 257,427 2018-06-04

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งหกหนึ่งเก้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *