การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการปฏิบัติงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) : 8 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 17 มิถุนายน 2561
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3635870 ภญ. กนกพร สวยกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30/03/2018 17:33:58
3635671 ภญ. กนกวรรณ พรหมมานพ โรงพยาบาลวัฒนานคร 13/03/2018 13:53:15
3635692 ภญ. กัญจนา พึ่งทอง โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 15/03/2018 10:06:41
3635852 ภญ. เกวลิน ตติยนันทพร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 29/03/2018 16:45:29
3635874 ภญ. คนิดาริน ปานยิ้ม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 31/03/2018 17:16:14
3636062 ภญ. งามตา นามสว่าง โรงพยาบาลปรางค์กู่ 09/04/2018 15:01:15
3635724 ภญ. จงกล พรมจันทร์ โรงพยาบาลพยุหะคีรี 16/03/2018 14:54:29
3635700 ภญ. จงกลนี ดำรงรัตน์ โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ 15/03/2018 15:52:34
3635840 ภญ. จริยา บุดดา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 28/03/2018 17:09:16
3636052 ภญ. จุฑามาศ กมลเสถียร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 09/04/2018 13:15:04
3635763 ภญ. จุราพร สุรมานิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 22/03/2018 09:49:36
3636087 ภญ. ฐาปนี หอมหวาน โรงพยาบาลพิชัย 11/04/2018 14:20:32
3635927 ภญ. ณฐมณ ศรีวิโรจน์มณี โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา 03/04/2018 18:20:19
3635697 ภญ. ณัฐติญา สนิทมัจโร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 15/03/2018 14:53:51
3635808 ภญ. ณัฐมนต์ ตอพล โรงพยาบาลชัยภูมิ 27/03/2018 06:31:50
3636068 ภญ. ทิวาพร ภูมิภูติกุล ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 09/04/2018 22:36:05
3635677 ภก. นภันต์พุทธคุณ นิมมานนันทน์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 13/03/2018 21:59:32
3635694 ภญ. นฤมล กิติไพรวัลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 15/03/2018 14:20:23
3635637 ภญ. ปนัดดา จูด้วง โรงพยาบาลคลองขลุง 12/03/2018 11:13:09
3636043 ภญ. ปราณี ศรีกุลนาวิน โรงพยาบาลขอนแก่น 08/04/2018 13:04:08
3635748 ภญ. ปวีณ์ธิดา หินเดช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20/03/2018 15:21:44
3635753 ภญ. ปัณณ์ อัตโสภณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 20/03/2018 22:09:49
3636045 ภญ. ผกากรอง ผาสุข โรงพยาบาลบางบาล 08/04/2018 22:54:52
3635916 ภก. พลกฤษณ์ พงษ์วิเศษ โรงพยาบาลบางไผ่ 03/04/2018 11:51:03
3635696 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน สถาบันประสาทวิทยา 15/03/2018 14:28:53
3635647 ภญ. แพงกาญจน์ สุวรรณอินทร์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 12/03/2018 14:58:11
3635865 ภก. ภมร กงภูเวศน์ โรงพยาบาลเสลภูมิ 30/03/2018 16:21:39
3636065 ภญ. ภัคสุนีย์ แก้วสองสี โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 09/04/2018 19:28:04
3635653 ภก. ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 12/03/2018 16:10:47
3635690 ภญ. มรรษมน สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลนครินทร์ 14/03/2018 19:51:50
3635806 ภญ. เมธรวี ธรรมธวัช โรงพยาบาลพระแสง 26/03/2018 16:42:27
3636095 ภญ. ลลิตา ดาวประกาย โรงพยาบาลขลุง 13/04/2018 15:41:12
3635842 ภญ. วิสาข์ ยี่ผาสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 28/03/2018 17:18:46
3635897 ภญ. ศราวดี เปี่ยมระลึก โรงพยาบาลพุทธโสธร 02/04/2018 16:03:25
3635742 ภญ. ศรินรัตน์ โตบารมีกุล โรงพยาบาลสามพราน 19/03/2018 16:05:19
3635670 ภญ. ศรีสุภา ภิรมย์วรากร อิสระ 13/03/2018 13:48:05
3635691 ภญ. ศันสนีย์ ชั้นสถาพรกุล โรงพยาบาลศรีธัญญา 15/03/2018 08:43:01
3635866 ภญ. ศิริรัตน์ ทรรศนะวารี โรงพยาบาลพบพระ 30/03/2018 16:27:52
3635899 ภญ. สายธาร อารีรอบ โรงพยาบาลพุทธโสธร 02/04/2018 16:16:30
3635758 ภญ. สุธีรา ตั้งชีวินเสถียร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 21/03/2018 15:51:45
3636096 ภญ. สุนิสา แสงทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 13/04/2018 17:51:09
3635926 ภญ. สุรวจี ธีระวัฒนา โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา 03/04/2018 17:53:16
3635793 ภญ. อุบลวรรณ จึ่งสกุล โรงพยาบาลสตูล 23/03/2018 14:24:40


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จมขออนุมัติผอ Basic ADR 2561.pdf    501 184,107 2018-03-12
  AgendaBasicADR61.pdf    569 271,479 2018-03-12
  แบบฟอร์มห้องพัก basic ADR 9-13 กค61.pdf    363 360,013 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    265 159,514 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    190 894,828 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    157 99,616 2018-03-12

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *