งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 : 1 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศ ขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 28 ก.พ. 2561  
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3635573 ภญ. กชามาศ ธนานุวัฒน์ศักดิ์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 02/03/2018 21:37:06
3635817 ภญ. กนกพร รัตนสุวรรณชัย โรงพยาบาลวิภาวดี 27/03/2018 14:06:38
3635879 ภญ. กนกวรรณ เหล่าทรัพย์เพิ่มพูล โรงพยาบาลสระบุรี 02/04/2018 01:54:06
3635419 ภญ. กรกนก ทองรอด โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 15/02/2018 09:44:18
3635507 ภญ. กรรณาภรณ์ พระสิงห์ โรงพยาบาลเถิน 27/02/2018 09:17:49
3635704 ภญ. กรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย โรงพยาบาลวิภาวดี 15/03/2018 21:49:57
3635757 ภญ. กรรณิการ์ หงษ์ชัย โรงพยาบาลกุดจับ 21/03/2018 13:54:36
3635856 ภญ. กรองกาญน์ มนตรี โรงพยาบาลหนองคาย 29/03/2018 20:52:19
3635627 ภญ. กฤตศวรรณ อุควงศ์เสรี โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 09/03/2018 16:56:30
3636022 ภญ. กฤติยา สธนเสาวภาคย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 05/04/2018 18:28:42
3635860 ภญ. กษมา ลีรัตน์เสถียร โรงพยาบาลปลวกแดง 30/03/2018 10:12:46
3635345 ภญ. กอบแก้ว ว่องวชิราพาณิชย์ โรงพยาบาลย่านตาขาว 05/02/2018 15:08:23
3635693 พ.ท.ภญ. กัญชลา วิชัยชนะกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 15/03/2018 10:49:56
3635803 ภญ. กาญจนา แววศรี โรงพยาบาลหนองคาย 26/03/2018 15:24:00
3636120 ภก. เกรียงไกร มงคลพรสุข โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 11:08:56
3636150 ภญ. เกษร แก้วคำแสน โรงพยาบาลอุดรธานี 18/04/2018 10:43:58
3635878 ภญ. จงกลณี จงพรชัย โรงพยาบาลสระบุรี 02/04/2018 01:26:13
3635796 ภญ. จันทพร อิ่มบำรุง โรงพยาบาลพระปกเกล้า 23/03/2018 16:02:15
3635836 ภญ. จารี ลิ้มพันธ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ 28/03/2018 15:29:26
3635468 พ.อ.ภญ. จิดาภา แสงมหาชัย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 22/02/2018 14:08:54
3635919 ภญ. จินดา ปรีชาวีรกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 03/04/2018 14:54:24
3636071 ภญ. จุฑารัตน์ สายรอด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 10/04/2018 08:22:25
3635834 ภญ. จุรีย์ จันทร์เกตุ โรงพยาบาลทักษิณ 28/03/2018 14:00:21
3636136 ภญ. ฉัฐปรัศว์ วงศ์เชียงยืน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง 17/04/2018 14:13:09
3635621 รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 08/03/2018 13:23:24
3635775 ภญ. ชนัญญา ศิริสุขประเสริฐ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 22/03/2018 15:33:00
3635928 ภญ. ชนาธิป ทองคำ โรงพยาบาลวารินชำราบ 03/04/2018 18:52:38
3635807 ภก. ชาตรี ปันอิน โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26/03/2018 20:20:36
3636063 ภญ. ชุติรัตน์ ธรรมสอน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 09/04/2018 15:08:00
3635760 ภญ. โชติรส เอ้งฉ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 22/03/2018 07:52:41
3636089 ภญ. ณัฐฌลา ยอดสุรางค์ โรงพยาบาลราชวิถี 11/04/2018 19:52:18
3636100 ภญ. ณัฐฐารัตน์ อ่วมเพ็ง โรงพยาบาลบ้านหมอ 15/04/2018 09:38:30
3636113 ภก. ณัฐพงษ์ ไชยลังการ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17/04/2018 09:40:06
3636194 ภก. ทวิภาค ทัดศรี โรงพยาบาลสุรินทร์ 19/04/2018 08:55:32
3635863 ภก. ธนวันต์ วนาภรณ์ โรงพยาบาลสบเมย 30/03/2018 15:33:18
3635401 ภญ. ธีรยา มะยะกูล HIV-NAT 14/02/2018 09:14:24
3635949 ภก. ธีรศักดิ์ คงทัพ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 04/04/2018 16:28:50
3636084 ภญ. นงนภัส ขันแก้ว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 11/04/2018 10:00:42
3635776 ภญ. นภาวรรณ ล้ออิสระตระกูล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 22/03/2018 15:41:12
3635877 ภก. นรากรณ์ นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงพยาบาลสระบุรี 02/04/2018 00:37:55
3635342 ภญ. นริศรา รณรงค์ฤทธิ์ KPH Healthcare Public Company Limited 05/02/2018 10:51:27
3635739 ภญ. นฤมล สุรินทร์ โรงพยาบาลเมืองปาน 19/03/2018 09:23:58
3635835 พ.ต.ภญ. นวลอนงค์ สิทธาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 28/03/2018 14:55:07
3636099 ภญ. นัทธี นวกิจรังสรรค์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 14/04/2018 08:43:23
3635838 ภญ. นิจวรรณ ชื่นไมตรี โรงพยาบาลวารินชำราบ 28/03/2018 15:47:16
3635529 ภก. นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 28/02/2018 14:02:22
3636017 ภญ. บงกช ยิ่วเหล็ก โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 05/04/2018 14:40:26
3636094 ภญ. บุษรา พุฒทอง โรงพยาบาลบ้านนาเดิม 13/04/2018 15:15:25
3635633 ภญ. ปทิดา รัตนอารีกุล สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/03/2018 09:22:32
3636154 ภญ. ประภา พิทักษา โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 18/04/2018 11:46:40
3636028 ร.ท.ภก. ปริวัฒณ์ อารีชาติ กรมแพทย์ทหารอากาศ 06/04/2018 13:28:18
3635887 ภญ. ปรียาภรณ์ แก้วมณี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 02/04/2018 11:30:44
3635791 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ โรงพยาบาลราชวิถี 23/03/2018 11:03:11
3636103 ภก. ปัญญา อุ่ยประเสริฐ โรงพยาบาลปทุมธานี 16/04/2018 15:16:10
3635575 ภญ. ปานศิริน มามีชัย คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 02/03/2018 22:15:07
3635404 ภญ. ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 14/02/2018 10:00:53
3635789 ภญ. ปุณยนุช ถิชยพัทธ์ โรงพยาบาลลาดพร้าว 23/03/2018 10:54:55
3635889 น.ต.ภก. พงศ์เทพ พุกะนัดด์ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 02/04/2018 14:40:23
3635391 ภญ. พรพีรา หินอ่อน โรงพยาบาลปากช่องนานา 13/02/2018 09:56:04
3635771 น.ท.ภญ. พรรณประภา วัณณรถ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 22/03/2018 14:02:36
3636018 ภก. พลกฤษณ์ พงษ์วิเศษ โรงพยาบาลบางไผ่ 05/04/2018 16:00:35
3635818 ภญ. พัชญนันท์ ธนเดชชัยเศรษฐ์ โรงพยาบาลวิภาวดี 27/03/2018 14:12:44
3635872 ภญ. พัชรินทร์ สุภาพโสภณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 31/03/2018 08:42:53
3636152 ภญ. พิชากานต์ กู้เมือง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18/04/2018 11:26:32
3636047 ภญ. พุทธชาติ มากชุมนุม โรงพยาบาลบ้านนาสาร 09/04/2018 09:54:16
3635762 ภญ. ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี 22/03/2018 09:11:12
3635896 ภญ. ฟาลิตา กรชลกานต์ โรงพยาบาลยโสธร 02/04/2018 15:56:19
3635635 ภก. ภักดี จิรัฐิติโชติ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 12/03/2018 10:12:09
3635864 ภญ. ภัทฐิชา เทียมเพ็ชร โรงพยาบาลรามาธิบดี 30/03/2018 16:13:32
3635903 ภญ. ภัทรจิตรา แปงใจ โรงพยาบาลชำนิ 02/04/2018 19:09:04
3636119 ภญ. ภัสร์ธารี สุรสุนทรีพงศ์ โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 11:04:07
3635825 ภญ. มณี อุดมเดชวัฒน์ ศูนย์บริการสารธารณสุข 52 สามเสนนอก 28/03/2018 09:41:49
3635900 ภญ. มธุรส เสน่หา โรงพยาบาลยโสธร 02/04/2018 16:24:05
3636141 ภญ. มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 17/04/2018 16:58:10
3635898 ภญ. มลิวัลย์ จิระวิโรจน์ โรงพยาบาลยโสธร 02/04/2018 16:10:44
3636115 ภญ. มลิวัลย์ แจ่มแจ้ง โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 09:47:32
3635773 ภญ. มัณทนา คันทะเรศร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 22/03/2018 14:36:19
3635884 ภก. รชานนท์ หิรัญวงษ์ โรงพยาบาลบางละมุง 02/04/2018 10:40:36
3635408 ภญ. รุ่งนภา สุขใย โรงพยาบาลลำสนธิ 14/02/2018 10:11:29
3635871 ภญ. ลลิตตา มณีโชติ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30/03/2018 22:15:31
3636075 ภญ. ลออรัตน์ เลิศล้ำ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 10/04/2018 17:01:51
3636216 ภญ. วนิดา บัวแย้ม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 19/04/2018 13:44:07
3636112 ภญ. วนิดา มานะกิจจงกล โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 09:32:26
3635778 ภญ. วรรณี พู่เจริญ โรงพยาบาลสตูล 22/03/2018 15:53:24
3635754 ภญ. วรวรรณ กิจโอภาส โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ 20/03/2018 22:58:46
3635772 ภญ. วราภรณ์ สังข์ทอง โรงพยาบาลแม่สรวย 22/03/2018 14:31:21
3636013 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 04/04/2018 22:14:00
3635907 ภญ. วรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 02/04/2018 23:38:39
3635820 ดร.ภญ. วัชรินทร์ ไชยถา โรงพยาบาลเชียงแสน 27/03/2018 15:51:26
3636098 ภญ. วันจันทร์ ปุญญวันทนีย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 14/04/2018 08:36:45
3636118 น.ต.ภญ. วัลลภา ไชยปัญญา กรมแพทย์ทหารอากาศ 17/04/2018 10:52:05
3636070 ภญ. วารุณี ลิ้มพงศานุรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2018 23:36:03
3635777 ภญ. วิภาณี อุไรสกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี 22/03/2018 15:46:30
3635332 ภญ. วิภาดา ปุณณภาไพศาล โรงพยาบาลวานรนิวาส 02/02/2018 08:50:17
3636126 ภญ. วิมลัก ธารางกูร โรงพยายาลเหนือคลอง 17/04/2018 13:02:02
3635681 ภญ. วิลาสินี หนักแน่น โรงพยาบาลตรัง 14/03/2018 12:29:25
3635634 ภก. วีระพงค์ ชูสุวรรณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 12/03/2018 09:39:01
3635784 ภก. วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง โรงพยาบาลศิริราช 23/03/2018 08:38:10
3636032 ภญ. ศจีรัตน์ หลีวิจิตร โรงพยาบาลพัทลุง 07/04/2018 11:49:52
3636069 ภญ. ศันศนีย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2018 23:26:37
3635491 ภญ. ศิริพร ฤทธิสร โรงพยาบาลระยอง 26/02/2018 08:43:04
3635869 ภญ. ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร โรงพยาบาลกันตัง 30/03/2018 16:39:32
3635787 ภญ. สมจิตต์ กาญจนาพงศ์กุล โรงพยาบาลหัวเฉียว 23/03/2018 10:37:03
3635915 ภก. สมพงษ์ จารุอภินันท์ โรงพยาบาลเนินมะปราง 03/04/2018 11:46:51
3635782 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ GSK 23/03/2018 01:27:25
3635588 ภก. สมศักดิ์ ศานติเธียร โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 05/03/2018 09:53:49
3636122 ภญ. สมาพร มานิตย์ โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 11:19:19
3635426 ภญ. สายฝน อินทร์ใจเอื้อ โรงพยาบาลบางปลาม้า 16/02/2018 09:51:53
3635464 ภญ. สุจินดา วิเศษศรี โรงพยาบาลนาดูน 21/02/2018 15:54:30
3636144 ภญ. สุดารัตน์ จันทนะเปลิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17/04/2018 22:31:39
3636077 ภก. สุทธิพงษ์ สุติรัตนชัย โรงพยาบาลพระพุทธบาท 11/04/2018 09:48:22
3635584 ภญ. สุทธิลักษณ์ ริ้วธงชัย โรงพยาบาลบางจาก 05/03/2018 09:22:22
3636033 ภญ. สุธิดา ไชยสวัสดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 07/04/2018 12:16:54
3635461 ภญ. สุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 21/02/2018 08:35:01
3636121 ภญ. สุปรีดา นนทวงศ์ โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 11:15:51
3635920 ภญ. สุพรรณิการ์ พิลาวุฒิ โรงพยาบาลน่าน 03/04/2018 16:32:00
3635827 น.อ.ภญ. สุพัชรี ด่านวรพงศ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 28/03/2018 10:22:18
3635797 ภญ. สุพัตรา แข็งกลาง โรงพยาบาลหนองคาย 24/03/2018 16:20:45
3636123 ภญ. สุมาพร ไทยเจริญ โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 11:25:01
3635737 ภก. สุริยัน ธิติวิเชียรเลิศ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17 18/03/2018 21:05:52
3635826 ภญ. เสาวลักษณ์ นิจันทร์ สำนักอนามัยกรุงเทพฯ -ศูนย์บริการสารธารณสุข44 ลำผักชี หนองจอก 28/03/2018 09:47:55
3635839 ภญ. เสาวลักษณ์ ยังดำรง โรงพยาบาลสระบุรี 28/03/2018 16:15:42
3636116 ภญ. หทัยชนก ว่องพุฒพงศ์ โรงพยาบาลสระบุรี 17/04/2018 09:57:31
3635333 ภญ. หนึ่งหทัย นาคีสังข์ โรงพยาบาลขุนหาญ 02/02/2018 11:20:52
3635788 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 23/03/2018 10:47:26
3636046 ภญ. อมรรัตน์ เต็มวงษ์ โรงพยาบาลภูหลวง 08/04/2018 22:58:54
3636029 ภญ. อมรรัตน์ แพงไธสง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 06/04/2018 14:37:52
3635582 ภญ. อมรรัตน์ ยศสุนทรากุล โรงพยาบาลบางจาก 05/03/2018 09:06:38
3635626 ภญ. อรสุธี สกุลบริรักษ์ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 09/03/2018 16:53:16
3636079 ภญ. อรุณวรรณ ต่อกร โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 11/04/2018 09:54:37
3635574 ภญ. อักษร สุขเกื้อ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 02/03/2018 21:53:06
3635786 ภญ. อัชฌามณี ศรีหะวงค์ โรงพยาบาลเสลภูมิ 23/03/2018 09:33:28
3635809 ภญ. อัญชลี อารยชัยชาญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 27/03/2018 09:48:01
3635881 ภญ. อัปสร อภิญญาวงศ์เลิศ โรงพยาบาลฮอด 02/04/2018 09:21:09
3636061 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล โรงพยาบาลราชวิถี 09/04/2018 14:40:51
3636025 ภญ. อารยา ศิริวัฒน์ โรงพยาบาลระยอง 05/04/2018 18:58:25
3636158 ภก. อุทัย รุ่งสัมพันธ์กุล โรงพยาบาลลำลูกกา 18/04/2018 14:50:26
3635783 ภญ. อุษณีย์ คุณากรสิริ โรงพยาบาลอุดรธานี 23/03/2018 08:24:42
3636060 ภก. เอกสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์ โรงพยาบาลละหานทราย 09/04/2018 14:32:05


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  กำหนดการงานประชุมใหญ่2561_250161.pdf    1431 293,837 2018-01-31
  ฟอร์มการจองห้องพัก สมาคมเภสัชกรรมรพ.pdf    540 226,826 2018-01-31
  แผนที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป.jpg    438 128,783 2018-01-31
  ขออนุมัติผอ._annual2018_แก้ไข 190261.pdf    533 265,729 2018-02-19

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งสี่เจ็ดสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *