พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาการ เรื่อง Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications | 10 ก.พ. 2017

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-002-03-2560 จำนวน 10.5 หน่วยกิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=96


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งเก้าเจ็ดแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *