พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555 | 22 ก.ย. 2011

สภาเภสัชกรรมประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ
ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
ในปีการศึกษา 2555

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ.2551 หมวด 1 ข้อ 5 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมรับรองปริญญาฯ จึงมีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม และรับการสอบวัดความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สภาเภสัชกรรมจึงขอประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองในปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1.คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
12.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
14.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
15.สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
17.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554

ธิดา นิงสานนท์

(นางธิดา  นิงสานนท์)
นายกสภาเภสัชกรรม


เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ประกาศสภาฯ_17-2554_ปริญญาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง.pdf    1591 18,952 2011-09-19


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองหกสามสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *